znak logo

ambroz

Svatý Ambrož patron všech evropských včelařů

Informace výboruZápis č.: 6
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 22. září 2021

 
Přítomni: Lysák, Tlapák, Drda, Rosa, Vala, Valuch, Pivovarčík, Mořkovský, Rušar, Kučera, Valach, Kostelný, Šťastný, Rykalová, Žlebek, Pitrun, Horák.
 
Omluveni: Vaňková, Rectorovič, Vaňek, Pavlica, Cedrych,
 
Program:
- Kontrola úkolů zápisu č.5
- připomínka jednatele na nedodržení odsouhlasených termínů odevzdávání Hlášení počtu včelstev a požadavků na vyplacení dotace 1.D. Je třeba, aby si účastníci schůzí pořizovali poznámky, popř. Četli zápisy ze schůze uložené na webu včelařů.
- Výroční členská schůze se bude konat 3. 10. 2021 v KD Hrachovec, presentace bude probíhat od 8.45 hod., zahájení v 9,00 hod.
- Důvěrníci si převzali písemné pozvánky pro členy ZO ČSV Valmez ve svých úsecích
- je potřeba zaslat pozvánky starostům spolupracujících obcí – zajistí Lysák
- jednotliví členové výboru si připraví Zprávy předsedy, jednatele, předsedy RK
- Schválit kooptaci nákazového referenta a člena RK
- Pozvat hosty: starosty Krhové, Poličné, Jarcové, města VM, Gomolovi, ČSV Zašová, ČSV Valašské Bystřice, ČSV Lešná.
- p. Danihlík potvrdil účast v 10,00 hod a včelařský příspěvek.
- Členské průkazy zatavit do folií – zajistí Josef Žlebek
Katering na VČS zajistí p. A. Drda v částce do 170,- Kč – hradí ČSV Valmez, nápoje každý člen z vlastních zdrojů.
- proběhlo poděkování účastníkům Medového dne za reprezentaci spolku a zajištění této akce.
- je třeba působit na nové členy tak, aby projevili zájem o činnost spolku a nebyly jen pasivními členy
- p. Lysák informoval o rozhodnutí města umístit „střešní včelstva” na MěÚ na Zašovské ul. Péči bude obstarávat externí včelař.
- léčivo pro podzimní léčení dle informace jednatele z OO Vsetín dosud nedorazilo, nákazový referent bude včas informován
- v souvislosti s dodržovním termínů jednatel připomněl dodržení termínů pro odběr zimní měli a včasné odevzdání k dalšímu zpracování

Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se bude konat koncem října 2021 u Žlebků, termín bude upřesněn.
 
Zapsal dne: 22. září 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.
 


 
Zápis č.: 5.
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 29. srpna 2021

 
Přítomni: L. Pivovarčík, V. Pavlica, J. Šťastný, J. Kučera, A. Vala, A. Drda, J. Mořkovský, J. Rosa, M. Lysák, V. Tlapák, M. Kostelný.
 
Omluveni: O. Cedrych, I. Vaňková, A. Rechtorovič, L. Valach, J. Žlebek.
Nepřítomni: J. Valuch, J. Pitrun, J. Vaněk, V. Rušar, M. Horák, R. Rykalová.
 
Program:
Kontrola úkolů:
1. Příprava medového dne 10.9.2021
2. Přeshraniční spolupráce s včelaři HR – Daruvar – splněno
3. příprava odevzdání dokumentů Hlášení počtu včelstev k 1.9.2021 a dotace D1
4. podána nabídka na dodání historických úlů pro projekt Včelařství na Valašsku při Muzeu Jihovýchodní Moravy

- Medový den se bude konat 10.9.2021 v areálu zámku Žerotínů kvůli rekonstrukci náměstí ve Valmezu. Hlavní organizátor je jmenován Michal Lysák. Předsedou komise pro hodnocení medu a přípravou byl zvolen pan Kostelný.
Stánky zajištěny dle požadavků z minulé schůze.
p. Tlapák stánky ruší (2x), rovněž účastníci z Valašské Bystřice
Z účasti se omlouvají zahraniční účastníci z Chorvatska z důvodu nákazy Covid-19.

- do soutěže o Nejlepší med budou zařazeny pouze medy v jednotných skleničkách. Katergorie medu budou: - květový
- medovicový
- pastovaný
Ve veřejné soutěži bude pouze kategorie Nejchutnější med

- je nezbytné provézt hlášení počtu včelstev do 15.9.2021 do Hradišťska, popř. odevzdat formuláře jednateli do 10.9.2021
- vyplněné formuláře na dotaci D1 odevzdat nejpozději k 16.9.2021 u Žlebků

- Vyhlášení OP MVP v lokalitách Straník, Hostašovice, Jasenice a Perná – sledovat vývoj situace z přesahu nákazy z oblasti Nový Jičín
- příprava VČS pro r. 2021 v termínech 3.10. nebo 17.10.2021 dle volného KD v Hrachovci:
Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a předsedy RK
Schválit kooptaci nákazového referenta a člena RK
Pozvat hosty: starosty Krhové, Poličné, Jarcové, města VM, Gomolovi, ČSV Zašová, Valašské Bystřice, Lešná. Požádat p. Danihilíka o včelařský příspěvek.
Členské průkazy zatavit do folií, zatavovačka od p. Lysáka – zajistí Josef Žlebek
Katering na VČS zajistí p. A. Drda v částce do 170,- Kč – hradí ČSV Valmez, nápoje každý člen z vlastních zdrojů. Pokračování přípravy VČS dne 16.9.2021.

Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se koná 16.9.2021 u Žlebků

 
Zapsal dne: 13. září 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.
 


 

Zápis č.: 4.
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 15. července 2021

 
Přítomni: L. Pivovarčík, J. Šťastný, J. Pitrun, A. Vala, A. Rechtorovič, A. Drda, J. Mořkovský, J. Rosa, M. Lysák, R. Rykalová, J. Žlebek, V. Tlapák, M. Kostelný, L. Valach.
 
Omluveni: O. Cedrych, V. Pavlica.
Nepřítomni: J. Valuch, J. Vaněk, J. Kučera, V. Rušar, M. Horák, I. Vaňková.
 
Program:
Kontrola úkolů:
1. Přeshraniční spolupráce s včelaři SK Čadca – splněno
2. Přeshraniční spolupráce s včelaři HR – Daruvar – splněno
3. zájezd včelařů ve spolupráci se zahrádkáři, ČSČK a důchodci do Bludova – splněno
- aktualizace Veterinárního zákona ve vztahu k přesunu včelstev a kočování – beze změn
- výplata dotací – dokončeno a uzavřeno
- anketa na elektronický časopis Včelařství – zůstane i nadále v papírové podobě do schránek členů
- plán akcí pro nejbližší období:
- opékání špekáčků 28.8.2021 v 16 hod, v tomtéž termínu projednání organizace Medového dne a příprava členské schůze
- objednané éléčivo dodáno a nákazovým referentem rozdistribuováno na jednotlivé včelaře. Zbývá provézt úhrady za odebrané léčivo – nejpozději do 28.8.2021 a uhradit na OO ČSV Vsetín – co nejdříve.
- s p. Nejedlým, Hrádky, dojednat realizaci vyvíječe aerosolu s následující úhradou z poskytnutých příspěvků od obcí – zajistí M. Lysák
- Vyhlášení OP MVP v lokalitách Straník, Hostašovice a Jasenice – sledovat vývoj situace
- podat nabídku na dodání historických úlů pro projekt Včelařství na Valašsku při Muzeu Jihovýchodní Moravy – zajistí V. Tlapák
- plán akcí bude realizovanán v souladu s vládním nařízením k aktuální situaci COVID-19 a případných mutací
- Medový den se bude konat 10.9.2021 v areálu zámku Žerotínů kvůli rekonstrukci náměstí ve Valmezu
Požadavky na počet stánků:
Rosa
Drdová
Žlebková
Rechtorovič 2x
Váhalovi
Vala 2x
Lešňanka
Srkalovi
Gomolovi
Zarádkáři
Reklamní stánek

Pozvat včelaře z Valašské Bystřice
Oslovit Chorvaty pro účast na soutěži o nejlepší med a pro presentaci jejich výrobků
- optimalizovat termín odevzdávání měli po podzimním léčení nejpozději do 10. 2.
2022
- příprava Výroční členské schůze pro r. 2021 v termínu 3.10. nebo 17.10.2021 dle volného KD v Hrachovci:
Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a předsedy RK
Schválit kooptaci nákazového referenta a člena RK
Pozvat hosty: starosty Krhové, Poličné, Jarcové, města VM, Gomolovi, ČSV Zašová, Valašské Bystřice, Lešná. Požádat p. Danihilíka o včelařský příspěvek.
Členské průkazy zatavit do folií, zatavovačka od p. Lysáka – zajistí Josef Žlebek
Katering na VČS zajistí p. A. Drda v částce do 170,- Kč – hradí ČSV Valmez, nápoje každý člen z vlastních zdrojů
- hlášení počtu včelstev do Hradišťska k 1.9.2021 – buď nahlásí včelař individuálně nebo spolu s žádostí o dotaci D1 odevzdá jednateli do 5.9.2021.
- jakoukoliv změnu v údajích včelaře hlásit okamžitě jednateli kdykoliv v průběhu roku
- připravit diplomy na Medový den – zajistí p. Tlapák u Jana Kučery
- věcné ceny pro vítěze na Medový den zajistí p. J. Rosa
- 5.8.2021 se koná den Mikroregionu
- 18.8.2021 se koná zájezd na Slovensko – Velké Uherce a jednodenní presentací.

Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se koná 28.8.2021

 
Zapsal dne: 15. července 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.
  
Zápis č.: 3/2021
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 18. dubna 2021

 
Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vaněk, Vala, Valach, Mořkovský, Cedrych, Kučera, Šťastný, Pivovarčík, Pitrun, Rechtorovič, Horák.
 
Omluveni: Pavlica, Rykalová, Valuch, Kostelný.
 
Program:
1) Kontrola úkolů z předešlé schůze
2) S ohledem na aktuální nákazovou situaci Corona viru ve společnosti, nejsou plánovány výhledově žádné akce, výroční členská schůze je odložena na neurčito.
3) Veterina oznámila, že se zatím neschválila novela veterinárního zákona, která měla zrušit povinnost prokázání veterinárního potvrzení o zdraví včel při přesunu mezi kraji. Očekávaný termín novelizace byl teď dubnu,.. Tzn., že Veterina bude I nadále vystavovat veterinární osvědčení pro přesun včel mimo území našeho kraje, dokud nebude platit novela zákona. Výbor doporučuje I nadále sledovat nově vzniklé včelíny a včelnice na území ZO s tlakem na jejich majitele začelnit se do svazu včelařů a koordinovaně léčit. Formulář “Čestné prohlášení” k přesunu včelstev je uložen ke stažení na našich web stránkách.
4) Dotace D1 byly dnešním dnem předány důvěrníkům k vyplacení členům. Termín k ukončení výplat byl stanoven nejpozději do 26.4.2021, kdy budou podepsané všechny tři seznamy a vráceny předsedovi panu Lysákovi na MěÚ Valmez, Zašovská ul.. Na jedno včelstvo vychází dotace 158,-Kč.
5) oprava a seřízení kompresorů bylo provedeno ve firmě pana Novotného na Hrádkách. Uživateli byly vyzvednuty a překontrolovány. Tím jsou připraveny na sezonu 2021.
6) na webovém portálu www.vcelarstvi.cz je nově zaveden odběr novinek ve včelařství, kdo se zaregistruje, tomu budou informace pravidelně na e-mail zasílány.
7) Nákazový referent p. Šťastný informoval, že objednal léčiva dle požadavku jednotlivých včelařů.
8) Michal Lysák prezentoval dotazník “Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev 2020/21” na území České republiky, který je pod záštitou projektu COLOSS, jehož součástí je i tvorba map vývoje nákazy varoá na našem území. V rámci projektu si včelaři mohou prohlédnout mapy zavčelení, přednášky monitoring úspěšnosti zimování včel a další. Více informací je zveřejněno stránkách ZO včelařů Valašské Meziříčí v záložce “Informace ke zdraví včel”.
9) v časopise včelařství probíhá anketa na e-časopis včelařství. Bude zřízen jen v případě dostatečného zájmu ze strany členů.
10) Přítel Jiří Rosa prezentoval projekt Včelařský chodníček, který je pod záštitou Muzea ve Vsetíně a je součástí rekonstrukce kostelíka Svaté trojice. Budou v rámci projektu instalovány informační tabule s tématikou zaměřenou na včelařství a historické úly.
11) U pana Drdy je možné zakoupit volné mezistěny na rámkovou míru 39 x 24 za cenu 350,-Kč/kg.
12) Příští schůze se bude konat 20. 5. 2021 v 17:00 h v restauraci U Žlebků.
 
Zapsal dne: 18. dubna 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.
 


 
Zápis č.: 2/2021
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 7. března 2021

 
Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vaněk, Vala, Valach, Mořkovský, Cedrych, Kučera, Šťastný, Pivovarčík.
 
Omluveni: Pavlica, Valuch, Pitrun, Rechtorovič, Rykalová, Kostelný, Horák.
 
Program:
1) Kontrola úkolů z předešlé schůze.
2) S ohledem na aktuální nákazovou situaci Corona viru ve společnosti, nejsou plánovány výhledově žádné akce, výroční členská schůze je odložena na neurčito.
3) Veterina oznámila nepochopitelné rozvolnění opatření k zamezení šíření nákaz u včel, přesun včelstev možný do 10 km bez povolení, rovněž tak i přesun mezi okresy je volný. Výbor odsouhlasil i nadále sledovat nově vzniklé včelíny na území ZO s tlakem na jejich majitele začlenit se do svazu včelařů a koordinovaně léčit. Formulář “Čestné prohlášení” k přesunu za včelstvy mimo okres je uložen ke stažení na našich web stránkách.
4) Úhrada členských příspěvků byla včas a řádně uhrazena z pokladny ZO. Po vyúčtování dotací budou finance vráceny zpět.
5) Dotace D1 byly na účet ZO již doručeny, po zpracovvání budou předány důvěrníkům k vyplacení členům na příští schůzi. U tří členů byly dotace kráceny z důvodu rozdílného počtu zazimovaných včelstev a nahlášených k dotaci. Členům byla tato skutečnost oznámena s instrukcemi, jak případně podat odvolání, nejpozději však do 5.3.2021.
6) Výbor ZO požádal o finanční příspěvek okolní obce na opravu a pořízení nových kompresorů. Obec Krhová přispěla – 15000,- Kč, obec Poličná - 10000,- Kč a obec Jarcová 500,- Kč. Příspěvky byly schváleny a připsány na účet ZO.
7) Nákazový referent p. Šťastný informoval o výsledcích rozborů na roztoče varoá a mor včelího plodu po dvou letech od nákazy. Mor již nebyl prokázán, seznam výsledků je přílohou tohoto zápisu a original uložen u jednatele, členové budou seznámeni o výsledku u svých včelstev prostřednictvím důvěrníků. Dále upozornil na možnost objednání léčiva nejpozději do 10.3. za nižší poplatek v rámci objednání léčiva M1 k jarnímu nátěru plodu, které je potřeba provézt co nejdříve! Ceník léčiv uveden v časopise Včelařství.
8) Dosud byl dodán k opravě pouze kompresor od J. Šťastného. Kompresor u M. Lysáka je dle sdělení již servisován, rovněž tak i kompresor v péči p. Barocha není třeba servisovat. Zbývá tedy dodat kompresor v péči p. Konvičného z Malé Bystřice.
9) Příští schůze se bude konat 15.4.2021 v 17 hod u Žlebků. Programem bude výplata dotací za r. 2020.
 
Zapsal dne: 7. března 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.
 


 
Zápis č.: 1/2021.
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 30. ledna 2021

 
Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Rykalová, Žlebek, Pivovarčík, Rušar, Vaněk, Vala, Valach, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný, Kučera, Pitrun, Rechtorovič, Šťastný
 
Omluveni: Valuch,Horák.
 
Program:
1) Kontrola úkolů z předešlé schůze

2) Předání vzorků měli k vyšetření na roztoče Varoa Destructor p. Šťastnému za jednotlivé okruhy dle důvěrníků. Ve čtyřech katastrech se bude provádět i kontrolní vyšetření na mor včelího plodu a to ve Mštěnovicích, Bynině, Velké Lhotě a Krhové.

3) plánování včelařských akcí z důvodu obecné zdravotní situace je pozastaveno do odvolání mimořádné nákazové situace obyvatelstva. S ohledem na vyvoj obecné zdravotní situace je Výroční členská schůze odložena na neurčito.

4) na základě požadavku ústředí ČSV Praha je potřeba uhradit členské příspěvky dříve než budou vyútovány dotace D1. Za naši ZO budou členské příspěvky uhrazeny hromadně z pokladny ZO ČSV Valmez. Po vyúčtování dotací budou uvolněné finanční prostředky vyúčtovány členům proti obdrženým dotacím D1 a vráceny zpět do pokladny.

5) Z důvodu mimořádné zdravotní situace obyvatelstva budou dotace D1 vyplaceny do konce března 2021 (Informace ČSV, z.s., Křemencova 8, Praha 1 – vyřizuje paní Hladíková)

6) Solidární sbírka na postižené zemětřesením v Chorvatsku vynesla částku 22.200,-Kč za naši ZO. Tato částka byla předána Městu Valašské Meziříčí, které ji prostřednictvím Regionální agentury převede bankovním převodem Zástupci čechů žijících v Chorvatsku k rozdělení potřebným.

7) Na základě požadavků byly provedeny změny v členské základně:

- P. Stančík – zrušeno členství, nevčelaří
- P. Vaňková – upraveny stanoviště
- P. Drdová – zrušeno členství
- P. Drda - snížen počet včelstev na 10 ks
- Jan Pitrun – zrušeno členství, časopis již nebude chodit
- P. Jurečka – zaveden do CISu jako nový člen
- P. Grygařík – zrušeno členství
- Zdeněk Vinklárek – zrušit členství (nejde zrušit, je veden jako člen ústředního ČSV)

8) Po ukončení fumigace budou veškeré kompresory v užívání ČSV Valmez bez vyjímky předány panu Nejedlému do Hrádek na posezonní údržbu a servis, spolu s popisem případných závad a nedostatků Termín: leden 2021. Ze strany praktiků byla doporučena dodatečná montáž odkalovače na kompresory. Dosud nebyly kompresory soustředěny u jednatele k provedení posezonní opravy – dodat co nejdříve, kromě kompresoru svěřeného panu Špetíkovi (nyní u předsedy Lysáka), tento kompresor je již po celkové opravě z r. 2020!

9) Obce Krhová, Poličná a Jarcová byly požádány o finanční příspěvek na opravu a pořízení kompresorů na r. 2021

10) Příští schůze se bude konat 25.2.2021 v 17 hod u Žlebků, programem je hlavně rozbor výsledků na roztoče a přijetí technických a ozdravných opatření.

 
Zapsal dne: 30. ledna 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.
 


 
Zápis č.: 10.
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 10. prosince 2020

 
Přítomni: Lysák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vala, Mořkovský, Cedrych, Kučera, Pitrun, Pavlica, Rykalová, Vaňková, Tlapák, Šťastný, Horák, Kostelný, Pivovarčík, Valach
 
Omluveni: Vaněk, Rechtorovič, Valuch
 
Program:
1) Kontrola úkolů z předešlé schůze
2) Informace nákazového referenta p. Šťastného k proběhlému léčení fumigací Varidolem, zbývá doléčit ještě 2 obvody, v nichž bylo loéčení posunuto kvůli nepříznivému počasí
- Z 21 krabiček je potřeba vrátit zbývající pásky k p. Šťastnému
- Na případné jarní léčení zbylo 6 lahviček.
- Zbývající léčivo Varidol vrátit panu Šťastnému

3) plánování včelařských akcí z důvodu obecné zdravotní situace pozastaveno, pouze akce pořádané přes město Valašské Meziříčí jsou v plánu na příští rok, zejména příhraniční setkání v Čadci, v Chorvatsku, apod..
4) s ohledem na vyvoj obecné zdravotní situace je možné předpokládat odložení Výroční členské schůze na pozdější datum
5) sběr měli by měl být proveden od období cca 20.12. do 20.1.2021 na podložkách v podmetu tak, aby ji včelaři stačili vysušit, sesypat do kelímků a připravenu na rozbory donést na schůzi výboru prostřednictvím svých důvěrníků dne 28.1.2021. Metodika sběru: na každé stanoviště stačí jeden kelímek, max. však z 25 včelstev do jednoho kelímku. Kdo bude mít zájem vyšetřit i na mor, musí tuto informaci označit na kelímku a počítat s částkou za úhradu za provedené vyšetření.
6) Připomínka předsedy k funkčnosti webových stránek – je třeba je používat a seznamovat se průběžně s jejich obsahem
7) Výborem bylo odhlasována částka 20,-Kč za vyšetření vzorku měli na roztoče varroa pro nečelny ČSV, které spolu se vzorky včelařů – členů, bude odevzdán k vyšetření.
8) Po ukončení fumigace budou veškeré kompresory v užívání ČSV Valmez bez vyjímky předány panu Nejedlému do Hrádek na posezonní údržbu a servis, spolu s popisem případných závad a nedostatků Termín: leden 2021. Ze strany praktiků byla doporučena dodatečná montáž odkalovače na kompresory.
9) Příští schůze se bude konat 28.1.2021 v 17 hod u Žlebků
 
Zapsal dne: 20. prosince 2020, jednatel Václav Tlapák
 


 
Zápis č.: 9
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 13. listopadu 2020

 
Přítomni: Lysák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Kučera, Pitrun, Pavlica, Rykalová, Vaňková, Kovář, Pivovarčík, Kovář, Valach
 
Omluveni: Tlapák, Šťastný, Horák, Kostelný, Rechtorovič Valuch
 
Program:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru
3. Informace předsedy o přeshraniční spolupráci s včelaři z Čadce
4. Podzimní léčení včelstev proti Varoáze
5. Rozdělení léčiva a stanovení termínů fumigace
6. Diskuse a ukončení

Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl předseda Lysák, seznámil přítomné s programem výborové schůze, zhodnotil úkoly z minulé schůze.
Ad2) Na pozici člena kontrolní komise byl kooptován výborem nový člen p. Libor Valach, který ve funkci nahradil p. Jiřího Šťastného, který se stal nákazovým referentem.
Ad3) Předseda p. Lysák informoval o účasti 8-mi členů ČSV na přátelské návštěvě v Čadci. Podzimní termín byl zrušen, kvůli vládním opatřením v rámci nemoci COVID – 19.
Nové termíny byly navrženy na únor a přelom května a června. Podrobnosti budou známy po novém roce.
Ad4) Léčení včelstev fumigací:
- Byly dohodnuty termíny provedení fumigace u včel v jednotlivých úsecích.
- Rozdělení úseků podle jednotlivých léčitelů:
 1. p. Baroch

  • Hrachovec – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Jiří Pitrun

  • Bynina – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Josef Valuch

  • Mšťenovice – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Josef Valuch

  • VM I – termín 22. 11. 2020 důvěrník – Jiří Rosa

  • VM III – termín 17. 11. 2020 důvěrník – Vilém Pavlica

 2. p. Kovář

  • Jarcová – termín 5. 12. 2020 důvěrník – Jiří Vaněk

  • Podlesí – termín 5. 12. 2020 důvěrník – Milan Horák

 3. p. Lysák

  • Poličná – termín 28. 11. 2020 důvěrník – Jiří Mořkovský

  • Lhota – termín 29. 11. 2020 důvěrník – Vojtěch Rušar

  • Juřinka – termín 29. 11. 2020 důvěrník – Antonín Vala

  • VM II – termín 5. 12. 2020 důvěrník – Otakar Cedrych

  • Brňov – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Lubomír Pivovarčík

  • Velká Lhota – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Lubomír Pivovarčík

 4. p. Rechtorovič

  • Krhová – termín 24. 11. 2020 důvěrník – Antonín Rechtorovič

 5. p. Nejedlý

  • Krhová I – termín 3. 12. 2020 důvěrník – Jan Kučera

 6. pí. Vaňková

  • Malá Bystřice – termín průběžně důvěrní – Irena Vaňková

 7. p. Šťastný

  • Branky – termín průběžně důvěrník – Jiří Šťastný

 8. p. Drda

  • Štěpánov – termín průběžně důvěrník – Antonín Drda


Ad5) Nákazový referent p. Šťastný prostřednictvím p. Rosy rozdal lahvičky s léčivem na podzimní léčení aerosolem jednotlivým důvěrníkům.
Ad6) Požadavek výboru ke včelařům je, aby si před léčením upravili přístupové cesty k úlům, aby podzimní léčení proběhlo plynule a mohly se kompresory dostat lépe do blízkosti úlů.

Schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena ve 17 hod 30 min.

Další termín výborové schůze je stanoven na 10. 12. 2020 v 17,00 hod. u Žlebků.

 
Zapsal dne: 13. listopadu 2020, předseda Michal Lysák
 


 
Zápis č.: 8/2020
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 8. října 2020

 
Přítomni: Lysák, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Kostelný, Kučera, Pitrun, Rykalová, Šťastný, Horák, Kovář, Pivovarčík, Rechtorovič
 
Omluveni: Vaňková, Pavlica, Valuch
 
Program:
Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze, zhodnotil úkoly z minulé schůze.

Ad2) Na pozici nákazového referenta byl kooptován nový člen výboru p. Jiří Šťastný. Převzal od J. Rosy, který dočasně tuto funkci pokrýval. Provedl revizi stavu léčiv na období podzim 2020, úhrady a rozdělil Varidolu mezi důvěrníky pro jejich jednotlivé včelaře dle úseků a celkového počtu nahlášených včelstev k 1.9.2020.

Ad3) jednatel informoval o další nabídce vyvíječů aerosolu a kompresoru dostupném na trhu. Úkol sehnat vhodný lehký typ kompresoru stále trvá – nejpozději do členské schůze v únoru r. 2021. Budeme jednat s panem Nejedlým z Hrádek o vývoji a výrobě vhodného lehkého kompresoru k léčení. Do výroční členské schůze je potřeba zjistit možnost nákupu 5-ti ks nových zařízení lehčího typu.

Ad4) předseda p. Lysák informoval o účasti 8-mi členů ČSV na přátelské návštěvě v Čadci. Zájemci o zájezd jsou již nahlášeni. Z důvodu aktuální zdravotní situace bude akce zřejmě přeložena na jaro 2021. Prozatím termín domluven na 6.-8.11.2020.

Ad5) Podzimní léčení včelstev:

- výborová scchůze doporučila provézt 1. Léčení varidolem okolo 15.10. za podmínek denních teplot nad 10st. C a včelstev bez plodu. 2. Léčení provézt následovně ke konci října nejpozději do 14 dní po prvním léčení.

- Zbývá dořešit, kdo bude provádět podzmní fumigaci. Do příští schůze dne 12.11. si důvěrníci za jednotlivé úseky stanoví jmenovitě osoby zodpovědné za provedení tohoto léčení.

- Léčivo pro nečlena bude zpoplatněno částkou 20,-Kč/včelstvo.

- V letošním roce dosáhl počet včelstev v ZO Valmez 1800ks. Nečlenové žádají o dotaci na svazu.

Nákazový referent p. Šťastný zopakoval podmínky léčení včelstev, 3 kapky na pásek/nádstavek a počty lahviček na podzimní léčení aerosolem. Schůze schválila doobjednání chybějícího léčiva u okresního nákazového referenta p. Hajdy přiobjednat v celkovém počtu 30 ks lahviček. Objedná p. Tlapák přes CIS.

Ad6) V diskusi bylo poukázáno na nabídku soukromé pojišťovny (F. Neubauer). Stanovisko výborové schůze je, že komerční nabídky tohoto typu budou zpoplatněny pro účel prezentace našim šlenům a pro umístění na našich vebových stránkách. Schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena ve 20 hod.

Další termín výborové schůze je stanoven na 12.11.2020 v 17,00 hod. u Žlebků.
 
Zapsal dne: 8. října 2020, jednatel Václav Tlapák
 


 
Zápis č.: 7/2020
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 17. září 2020

 
Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Valuch, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný, Kučera, Pitrun, Rykalová, Šťastný, Horák, Kovář, Pivovarčík
 
Omluveni: Rechtorovič
 
Program:
1. Zahájení
2. Kooptace nákazového referenta p. Šťastného Jiřího
3. Informace jednatele o vyvíječích aerosolu a kompresorů na trhu
4. Přeshraniční spolupráce s včelaři z Čadce
5. Okresní konference ČSV ve Vsetíně dne 20.9.2020
6. Hlášení počtu včelstev a dotace D1
7. Pozvánka na Svatováclavské slavnosti
8. Diskuse a ukončení
Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze, zhodnotil úkoly z minulé schůze a účast a průběh Medového dne ve VM.
Ad2) Na pozici nákazového referenta byl kooptován nový člen výboru p. Jiří Šťastný. Převzal od J. Rosy, který dočasně tuto funkci pokrýval. Provede revizi stavu léčiv na období podzim 2020, úhrady a rozdělení Varidolu mezi členy dle počtu nahlášených včelstev k 1.9.2020, popř. včas doobjedná chybějící léčivo.
Ad3) jednatel informoval o vyvíječích aerosolu a kompresoru dostupném na trhu. Úkol sehnat vhodný lehký typ kompresoru stále trvá – nejpozději do členské schůze v únoru r. 2021.
Do členské schůze je potřeba zjistit možnost nákupu 5-ti ks nových zařízení lehčího typu.
Ad4) předseda p. Lysák informoval o možnosti účasti cca 8-mi členů ČSV na přátelské návštěvě v Čadci. Případní zájemci nechť se hlásí do příští výborové schůze prostřednictvím svých důvěrníků. Z důvodu aktuální zdravotní situace bude akce přeložena zřejmě na jaro 2021.
Ad5) Termín konání okresní konference byl z jara 2020 z důvodu aktuální zdravotní situace přeložen na 20.9.2020, oznámeno krátce před konáním konference dne 15.9.2020. Z tohoto důvodu se část delegátů nemohla zúčastnit, proto byli na výborové schůzi delgováni noví zástupci – náhradníci. Celkem 8 osob: p. Drda, Lysák, Rosa, Kučera, Rykalová, Šťastný, Žlebek a p. Cedrych, z řad členů ČSV Valmez. Bylo požádáno o aktualizaci kontaktů v registru OO ČSV Valmez na: csvvalmez@seznam.cz a www.csvvalmez.cz.
Ad6) na dnešní výborové schůzi byly předány veškeré žádosti, včetně hlášení počtu včelstev a statistiky výnosu produktů za r. 2020 k požadavku na dotaci D1 k odeslání. Jednatel rovněž připomněl dodržení řádného termínu léčení, krmení včelstev a podzimné péče o včelstva tak, aby se minimalizovaly loupeže, výskyt Varoázy a následné úbytky včelstev.
Ad7) na Svatováclavských slavnostech bude ČSV Valmez reprezentovat pan Pavlica

Ad8) schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena v 18.20 hod.

Další termín výborové schůze je stanoven na 8.10.2020 v 18,00 hod. u Žlebků.

 
Zapsal dne: 17. září 2020, jednatel V. Tlapák
 


 
Zápis č.: 6/2020
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 31. srpna 2020

 
Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Valuch, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný, Kučera, Pitrun,
 
Omluveni: Rykalová, Šťastný, Horák, Kovář, Pivovarčík, Rechtorovič
 
Program:
1. Zahájení
2. Abdikace nákazového referenta p. Kováře
3. Technický stav vyvíječů aerosolu pro podzimní léčení
4. Projednání zabezpečení organizace Medový den spolupořádaný Městem Valašské Meziříčí a ZO ČSV Valašské Meziříčí s plánem konání dne 11.9.2020
5. Přeshraniční spolupráce s včelaři z Čadce
6. Hlášení počtu včelstev a dotace D1
7. Pozvánka na Svatohubertskou pouť
8. Diskuse a ukončení s návazností na akci Opékání špekáčků

Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze

Ad2) Ze zdravotních důvodů požádal o ukončení funkce p. Kovář. Je třeba kooptovat nového člena výboru na tuto pozici. Byl osloven p. Šťastný. Z důvodu absence na dnešní výborové schůzi nebylo možné návrh projednat. Jako náhradník byl osloven p. Rosa, který by tuto funkci dočasně vykonával do příští členské schůze. Úkol zůstává do příští schůze.

Ad3) Byla provedena inventura Aerosolových vyvíječů včetně kompresorů.
Uživatelé, jimž jsou vyvíječe s kompresory svěřeny: p. Špetlík, p. Šťastný, p. Drda, p. Vaňková, a p. Baroch, byli osloveni a požádáni o provedení technické údržby u p. Nejedlého na Hrádkách tak, aby byly přístroje funkční a technicky připraveny na nadcházející sezonu léčení. K úhradě bude využita dotace. Do členské schůze je potřeba zjistit možnost nákupu 5-ti ks nových zařízení lehčího typu.

Ad4) předseda p. Lysák informoval o akci Medový den, s termínem konání 11.9.2020. Ze strany důvěrníků byla potvrzena aktivní účast některých členů na organizace medového dnu. P. Kostelný potvrdil svou účast a zastřešení soutěže O nejlepší med. Komise hodnocení medu bude ve složení: předseda p. Kostelný, členové: Gomola, Wojaczková, Tlapák, Lysák, Žlebek. Je potřeba vytisknout Diplomy – návrh p. Kučera, tisk p. Lysák. Poháry zajistí p. Rosa. Živý úl a komentáře budou obsluhovat p. Rosa a p. Pavlica.
Časový harmonogram medového dnu: 9 – 11 hod dětská část, odpolední od 15 hod pak pro veřejnost, zejména pro dospělé.. Sklenky na med do soutěže stojí 2 ks / 12,-Kč. Jsou k dispozici u jednatele p. Tlapáka, Luční 658, Krhová a v den soutěže u p. Kostelného. Med do soutěže je třeba odevzdat nejpozději v den konání do 9,00 hod u p. Kostelného. Součástí Medového dne bude i přednáška na téma Med, jeho tvorba a složení, která se bude fázově konat v obřadní síni MěÚ v 11,00 hod a ve 14,00hod.
Upřesnění počtu stánků je ze strany zájemců – včelařů 18 stánků.
Jmenovitě: Drda, Rechtorovič, J. Machýček, E. Váhalová, pekárna Lešňanka, Gomelovi, Horák, nafukování balonků Matyščák, Mohelník, Dvorský, Val. Bystřice po jednom stánku,
Rosa a Vala po dvou stáncích + 3 stánky jako rezerva.
Na případný prodej medu byla doporučena min. cena ve výši 180,-Kč za 1kg medu.

Ad5) Počátkem měsíce listopadu je umožněno 8-mi členům ČSV účast na návštěvě v Čadci. Případní zájemci nechť se hlásí do příští výborové schůze prostřednictvím svých důvěrníků.

Ad6) Do termínu 15.9.2020 (příští schůze) je potřeba odevzdat Hlášení počtu včelstev a podklady na dotaci D1. Hlášení provede buď každý sám přímo přes webové rozhranní, nebo formou papírového formuláře, který bude spolu s žádostí o dotaci D1 odevzdán na další výborové schůzi. Kdo nenahlásí počet včelstev, má se za to, že žádné nevlastní a tedy neobdrží žádnou dotaci.

Ad7) Paní Gomolová zaslala včelařům Valmez pozvání na náhradní mši na Sv. Hostýně u příležitosti konání mše sv. Huberta. Výborem byla odsouhlasena individuální návštěva dle možností a uvážení každého jednotlivce bez oficiální účasti včelařů a oficiálního obědu.

Ad8) schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena v 18.20 hod. Navazovala akci opékání špekáčků u Žlebků.

Další termín výborové schůze je stanoven na 16.9.2020 v 18,00 hod.
 
Zapsal dne: 31. srpna 2020, jednatel, V. Tlapák
 


 
Zápis č.: 5/2020
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Konané dne: 10. července 2020

 
Přítomni: Lysák, Drda, Rosa, Vala, Rušar, Mořkovský, Kostelný, Horák, Kučera, Vaňková, Rykalová, Kovář, Cedrych, Žlebek, Pitrun, Šťastný, Rušar.
 
Omluveni: Rechtorovič, Pivovarčík, Tlapák, Pavlica, Vaněk.
 
Program:
- Na schůzi bylo rozdáno důvěrníkům léčivo, Formidolové desky a Gabon. Cena Gabonu je pro včelaře 10,- Kč / ks a Formidolové desky 20,- Kč / ks.

- Byla podána informace, že na stránkách ZO CSV Valašské Meziříčí byla přidána stránka s formuláři ke stažení. Obsahuje přihlášky nových členů a hlášení počtu včelstev s umístěním včelstev. Byla tam také vytvořena jednoduchá kalkulačka, kde si mohou nově příchozí spočítat výši příspěvku, který je nutno zaplatit. Také bylo zřízeno diskuzní fórum, kde mohou účastníci sdělit své dojmy i postřehy ostatním. Tady by výbor uvítal aktivitu členů, pro efektvnější komunikaci mezi včelaři.
 
Zapsal dne: 10. července 2020, Michal Lysák
 


 

Zápis č. 4/2020
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
konané dne 29. května 2020


Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Kovář, Žlebek, Pivovarčík, Valuch, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný, Kučera, Pitrun, Rechtorovič

Omluveni: Rykalová, Šťastný, Horák

Program:
1. Zahájení
2. Předání výsledků sčítání včelstev k 1.5.2020 - dodatky
3. Informace k plánu akcí na nejbližší období r. 2020 s ohledem k pandemii Corona viru Covid 19
4. Projednání zabezpečení organizace Medový den spolupořádaný Městem Valašské Meziříčí a ZO ČSV Valašské Meziříčí s plánem konání dne 11.9.2020
5. Informace o historii včelařských domén ve Valmezu
6. Diskuse a ukončení

Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze

Ad2) někteří důvěrníci předali zbývající seznamy po provedení jarního sčítání včelstev k 1.5.2020. Termín odevzdání vyplněných formulářů zpět jednateli byl stanoven na 24.4.2020. Jednatel poukázal na to, že je potřeba dané termíny pro příště dodržovat.

Ad3) Bylo navrženo a jednomyslně odsouhlaseno konání akce „Škračení vajec“ na sobotu 6.6.2020 s místem konání „U Žlebků“. Každý účastník přinese nejméně 3 vejce. Špek, cibuli, pažitku a chléb zajistí Josef Žlebek – účet předá pokladní k proplacení.

Ad4) předseda p. Lysák informoval o plánu akcí na r. 2020. Potvrdil, že akce Včelařská Pouť ke katedrále v Bystřici pod Hostýnem byla v původně plánovaném termínu zrušena bez náhrady. Zejména byla projednána akce Medový den, s termínem konání 11.9.2020. Ze strany důvěrníků byla potvrzena aktivní účast některých členů na organizace medového dnu. Jednatel prověří možnost získání Balonplynu k plnění nafukovacích balonků pro děti.
Časový harmonogram medového dnu: 9 – 11 hod dětská část, odpolední od 15 hod pak pro veřejnost, zejména pro dospělé.
Požadavek ze strany zájemců – včelařů je na 18 stánků.
Jmenovitě: Drda, Rechtorovič, J. Machýček, E. Váhalová, pekárna Lešňanka, Gomelovi, Horák, nafukování balonků Matyščák, Mohelník, Dvorský, Val. Bystřice po jednom stánku,
Rosa a Vala po dvou stáncích + 3 stánky jako rezerva.

Ad5) p. Lysák informoval o původu vzniku domény p. Mohelníka, čímž byla vyslovena i omluva k panu Mohelníkovi za křivé nařknutí z podjaté registrace vůči včelařům Valmez.

Ad6) schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena v 19.00 hod.

Zapsal dne 6.6.2020, jednatel, V. Tlapák
Zápis č. 3/2020
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
konané dne 16. dubna 2020


Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Rykalová, Kovář, Žlebek, Pivovarčík, Valuch, Rušar, Vaněk, Vala, Horák, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný

Omluveni: Kučera, Pitrun, Rechtorovič, Šťastný

Program:
1. Zahájení
2. Předání výsledků jarního přeléčení
3. Informace a předání seznamů jednotlivým důvěrníkům k jarnímu sčítání včelstev k 1.5.2020
4. Informace k plánu akcí na r. 2020 s ohledem k pandemii Corona viru Covid 19
5. Projednání zabezpečení organizace Medový den spolupořádaný Městem Valašské Meziříčí a ZO ČSV Valašské Meziříčí dne 9.9.2020
6. Provedení aktualizace kontaktů na jednotlivé členy ČSV Valmez (telefony a e-mailové adresy)
7. Informace k aktualizaci webového portálu ČSV Valmez
8. Ukončení

Ad1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze
Ad2) přítomní důvěrníci jednotlivých úseků předali nákazovému referentovi p. Kovářovi protokoly o provedení jarního přeléčení včelstev organizovaných na základě výsledků laboratorních vyšetření SVS na výskyt Varoázy z ledna 2020.
Ad3) důvěrníkům jednotlivých úseků byly předány seznamy na provedení jarního sčítání včelstev k 1.5.2020. Termín odevzdání vyplněných formulářů zpět jednateli byl stanoven na 24.4.2020
Ad5) předseda p. Lysák informoval o plánu akcí na r. 2020 včetně zahraničních spřátelených návštěv s ohledem k pandemii viru Covid 19. Akce Včelařská Pouť ke katedrále v Bystřici pod Hostýnem je v původně plánovaném termínu zrušena. Zejména byla projednána akce Medový den, s termínem konání 9.9.2020. Byl vznesen požadavek na zjištění, kdo z členů ČSV Valmez bude ochoten se aktivně organizace medového dnu zúčastnit a rovněž tak se i případně presentovat svými výrobky na stáncích – termín k přihlášení byl stanoven na 18.5.2020, kdy důvěrníci předají seznam zájemců předsedovi p. Lysákovi. S plánem akcí se bude pracovat tak, jako by se měly uskutečnit, jejich realizace bude přizpůsobena aktuální nákazové situaci a vládním nařízení pro Covid 19.
Ad6) současně s evidencí počtu přezimovaných včelstev bude provedena aktualizace telefonních kontaktů na jednotlivé členy včetně e-mailového kontaktu.
Ad7) p. Lysák informoval o nutnosti změny webové presentace včelařů Valašského Meziříčí. Byl projednán návrh znění webového portálu v podobě www.csvvalmez.cz. Návrh byl jednohlasně výborovou schůzí schválen, doménu p. Lysák bezodkladně zaregistruje. Původní webové stránky budou průběžně aktualizovány a postupně plněny jak archivními fotografiemi a zápisy, tak také aktuálními informacemi pro členy. Pan Kučera bude v součinnosti a poskytne přístupové údaje ke stávající webové presentaci.
Ad8) schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena v 19.15 hod.

Zapsal dne 17.4.2020, jednatel, V. Tlapák
Z á p i s  č.2/2020
z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,
konané dne 2. března 2020
Přítomni: L. Pivovarčík, J. Pitrun, J. Vaněk, A. Vala, J. Kučera, A. Rechtorovič, V. Rušar, A. Váhala, M. Horák, J. Mořkovský, J. Rosa, A. Drda, O. Cedrych, J. Kovář, M. Lysák, R. Rykalová, J. Žlebek.
Omluveni: J. Šťastný, J. Valuch, I. Vaňková, V. Pavlica, V. Tlapák, M. Kostelný
Program:
1. Opravné jarní léčení včelstev
2. Změny na webových stránkách ZO
3. Sloučení úseků
4. Organizační záležitosti

Ad. 1 – Podle výsledků vyšetření veterinární laboratoří má 24 včelařů výskyt více než 3 roztoče na jedno včelstvo. Je nařízeno opravné jarní léčení. Proběhne nátěrem plodu roztokem M-1 a následnou fumigací. Př. Kovář rozdělil přítomným důvěrníkům M-1, Varidol a pásky. Léčení si nevyzvedli: I. Vaňková, V. Pavlica, J. Šťastný. Vyzvednou si je u př. Kováře po předchozí domluvě (tel. 604 401 471).
Př. M. Lysák doplnil protokoly SVS s vyšetřením o videoprezentaci o výskytu varroázy u nás a celostátně.
Ad. 2 – Po posouzení problémů s udržováním a vedením stávajících webových stránek naší ZO a nabídkou alternativních řešení rozhodl výbor hlasováním a) zakoupit doménu a za b) inovovat stávající stránky.
Ad. 3 – Po předchozí diskusi výbor hlasováním rozhodl o sloučení úseku Bynina a Mštěnovice. Důvěrníkem pro tento úsek je Josef Valuch.
Ad. 4 - Podána informace o jednání s p. Bilkem, včelařem a poslancem chorvatského parlamentu. Na naše pozvání se letošní hostýnské pouti zúčastní 4 chorvatští včelaři (etničtí Češi).
- Včelařský zájezd se uskuteční 27. června k panu Pavlu Košecovi do Neplachovic. Přihlášky přijímají J. Žlebek, M. Lysák, A. Drda, J. Rosa. Cena za účastníka je 400 Kč.
- Každý včelař si podle své potřeby může prostřednictvím důvěrníků objednat léky z produkce VÚ včelařského. Termín objednávky je do 31. 3. 2020. Léčiva navíc se objednávat nebudou.
Zapsal: Jiří Rosa
Z á p i s
z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,
která se konala 23. února 2020 v KD Hrachovec

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí – mandátové, návrhové, volební
3. Zpráva o činnosti ZO ČSV
4. Zpráva o hospodaření ZO a zpráva kontrolní a revizní komise
5. Volba členů výboru a důvěrníků
6. Volba revizní komise
7. Volba delegátů na okresní konferenci
8. Vyznamenání Vzorný včelař
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda Antonín Drda. Přivítal všechny přítomné členy i hosty. Přivítal také nové členy, kteří v posledních roce vstoupili do řad ZO a vyzval je, aby si přišli vyzvednout svůj členský průkaz. Poděkoval za dlouholetou práci důvěrníkům, kteří už na svou funkci nekandidují (Josef Novák, Vlastimil Sláma a Jiří Vlček).
2. Poté se ujal slova jednatel Jiří Rosa. Projednal a nechal schválit jednací řád výroční schůze a také pracovní komise. Do mandátové komise byli zvoleni O. Cedrych, V. Sláma a J. Vaněk. V návrhové komisi budou pracovat M. Lysák, J. Kovář a I. Vaňková. Ve volební komisi budou J.Rosa, O. Matyšťák a J. Novák.
3. Zprávu o činnosti základní organizace za rok 2019 přednesl jednatel Jiří Rosa. Zpráva byla připravena formou prezentace. Přítomní si připomenuli usnesení z výroční členské schůze 2019 a poté plnění jednotlivých bodů tohoto usnesení. V podstatě všechny úkoly, které byly na minulé výročce přijaty, byly splněny.
4. Zprávu o hospodaření základní organizace a revizní zprávu přednesl předseda kontrolní a revizní komise Jan Kučera. Zpráva obsahovala příjmy a výdaje organizace a konstatovala, že hospodaření je v pořádku a v naprostém souladu s předpisy.
5. Volby řídil předseda volební komise Jiří Rosa. Volby byly přímé, jak si schválili přítomní. Do nového výboru byli zvoleni: Michal Lysák, Irena Vaňková, Václav Tlapák, Josef Kovář, Radka Rykalová a Josef Žlebek. Stávající důvěrníci byli do svých funkcí opět zvoleni, novým důvěrníkem bude Jiří Rosa. Volební protokol je součástí tohoto zápisu.
6. Do revizní komise byli zvoleni: Marek Kostelný, Jan Kučera a Jiří Šťastný
7. Jako delegáti na okresní konferenci byli zvoleni: Antonín Drda, Jiří Rosa, Michal Lysák, Irena Vaňková, Václav Tlapák, Josef Kovář, Jiří Pitrun, Radka Rykalová, Marek Kostelný. Do příštího předsednictva OO ČSV byli navrženi Michal Lysák a Václav Tlapák.
8. Předseda OO ČSV Vlastimil Martinek předal vyznamenání Vzorný včelař přítelkyni Ireně Vaňkové. Vyznamenání bylo uděleno na návrh základní organizace za dlouholetou dobrou práci.

9. Diskuse
• Václav Tlapák se ve svém vystoupení vrátil k loňskému zájezdu ke zpracovateli vosku panu Balaštíkovi. Se svými přáteli mu poslali svůj vosk a s jeho zpracováním byli velmi spokojeni.
• Ondřej Bartoněk upozornil, že ve Vsetíně je nový zpracovatel vosku pan Zádrapa, který také pracuje velmi kvalitně a je to k němu blíž, než do Mutěnic.
• Jaroslav Kneisel poděkoval končícímu výboru za jeho práci, kterou pro organizaci vykonal
• Karol Gomola pozdravil přítomné od včelařů z Bystřice pod Hostýnem. Informoval o tom, že se jejich organizace rozdělila a vznikla nová ZO Chvalčov. Hovořil o boji s varroázou, o tom, že je nutné hlídat stav roztočů a nespoléhat se jenom na zprávu z veteriny. Mluvil o stavu okolní přírody a o tom, že je nutné sázet nektarodárné rostliny.
• Předseda OO ČSV Vlastimil Martinek pozdravil přítomné jménem okresní organizace a poděkoval Antonínu Drdovi a Jiřímu Rosovi za jejich dlouholetou práci pro okresní organizaci. Poté hovořil o krajských dotacích a jejich vyúčtování. Připomenul statistiku počtu včelařů od roku 1990. Hovořil také o hospodaření v lese a o nutnosti nechat růst kvetoucí rostliny. Řekl, že základem našeho včelaření jsou malovčelaři.
• Václav Srkala hovořil o vlastních zkušenostech s varroázou včel a také s virovými onemocněními, které s tím souvisí.
• Jaroslava Gomolová pozvala všechny včelaře na 18. ročník včelařské pouti, která se bude konat 16. – 17. května na Sv. Hostýně.
• Josef Žlebek oznámil termín a trasu včelařského zájezdu, který se bude konat 27. června. Bližší informace budou uvedeny na včelařských stránkách.
• Michal Lysák oznámil členům, jak si nový výbor rozdělil funkce: předseda Michal Lysák, místopředsedkyně Irena Vaňková, jednatel Václav Tlapák, pokladní Radka Rykalová, nákazový referent Josef Kovář a osvětový referent Josef Žlebek.
• Václav Tlapák poděkoval za důvěru, kterou zvolením do výboru dostali.
10. Předseda návrhové komise seznámil přítomné s návrhem usnesení. Usnesení bylo
schváleno bez připomínek. Poté byla výroční členská schůze ukončena.


Zapsal: Jiří Rosa


U S N E S E N Í

z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,
konané dne 23. února 2020


Účastníci výroční členské schůze vyslechli zprávu o činnosti organizace, pokladní zprávu, zprávu kontrolní a revizní komise a vystoupení členů a hostů. Na jejich základě výroční členská schůze:

Schvaluje:
1. Zprávu o činnosti organizace za volební období a za rok 2019
2. Zprávu o stavu pokladny a pohybu na účtu za rok 2019
3. Zprávu kontrolní a revizní komise

4. Zvolení nového výboru ve složení: Michal Lysák, Irena Vaňková, Václav Tlapák, Radka Rykalová , Josef Kovář, Josef Žlebek, jako statutární orgán. Ostatní členy výboru jako zástupce jednotlivých úseků ve složení: Lubomír Pivovarčík, Josef Valuch, Jiří Pitrun, Jiří Vaněk, Antonín Vala, Antonín Rechtorovič, Vojtěch Rušar, Antonín Váhala, Milan Horák, Jiří Mořkovský, Jiří Rosa, Antonín Drda, Otakar Cedrych, Vilém Pavlica

5. Kontrolní a revizní komise bude pracovat ve složení Jan Kučera, Marek Kostelný a Jiří Šťastný. Okresní konference se zúčastní delegace ve složení Antonín Drda, Jiří Rosa, Irena Vaňková, Michal Lysák, Václav Tlapák, Josef Kovář, Marek Kostelný, Jiří Pitrun, Radka Rykalová. Do OO ČSV schvaluje kandidáty MichalA Lysáka a Václava Tlapáka.


Bere na vědomí:
Diskusní vystoupení členů a hostů na výroční členské schůzi

Ukládá výboru:
1. Zapracovat závěry z diskuse do plánu činnosti ZO
2. Zorganizovat zájezd pro členy ZO Valašské Meziříčí a jejich rodinné příslušníky
3. Zorganizovat dvě přátelská setkání včelařů s oddechovým zaměřením
4. Zorganizovat přednášky a kurzy pro včelaře i veřejnost zaměřené na tématiku včelaření a hospodaření s včelími produkty.
5. Zorganizovat medový den na náměstí v rámci „dnů města“
6. Zpracovat rozpočet ZO ČSV na rok 2020 s ohledem na měnící se dotační pravidla
7. Podílet se na organizování včelařské pouti na Sv. Hostýně


Ve Valašském Meziříčí 23. února 2020.Včelaři z Valmezu © 2020. Stránky Základní organizace českého svazu včelařů Valašské Meziříčí. Oficiální stráky

| E-mail: info@csvvalmez.cz | WWW: www.csvvalmez.cz |