Zápis z Výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí ze dne 18. 2. 2024

Program:

  • Zahájení
  • Zpráva předsedy
  • Zpráva jednatele
  • Zpráva Mandátové komise
  • Zpráva nákazového referenta
  • Zpráva Revizní komise
  • Zpráva kulturního referenta
  • Zpráva včelařského kroužku
  • Příspěvky hostů
  • Diskuze
  • Zpráva Návrhové komise
  • Školení

  Zahájení:

  Úvodní slovo měl jednatel Václav Tlapák, představil přítomné hosty přítele Mgr. Davida Jurečku předsedu OO CSV Vsetín a člena RV CSV, pana Ing. Vítězslava Kotase předsedu Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín, pana MVDr. Milana Krpce z KVS pro Zlínský kraj inspektorát Vsetín, přítele Klause Bashuisena místopředsedu ZO CSV Lipník nad Bečvou, přítele Mgr. Karla Zahradníka předsedu ZO CSV Bystřice pod Hostýnem, Karola Gomolu místopředsedu ZO CSV Bystřice pod Hostýnem s manželkou Jaroslavou Gomolovou. Pozvaní starostové a starostky jednotlivých obcí se omluvili.

  Následovala symbolická minuta ticha za zemřelé včelaře.

  Zpráva předsedy:

  Michal Lysák shrnul uplynulý včelařský rok a fungování včelařského spolku, vyzdvihnul uplynulé akce: Včelařskou pouť na Svatém Hostýnu, zájezd do Polska, Škračení vajec, Pohádkový les v Krhové, Špekáčky, Medový den, Den Pole v Poličné. Mluvil také o přeshraniční spolupráci se včelaři ze slovenské Čadce a z chorvatského Daruvaru. Poděkoval paní Markové a panu Rechtorovičovi za vedení Včelařského kroužku, který slaví své roční výročí. Poděkoval obcím a městu za dary, které poskytly a seznámil nás s nakoupením nového kompresoru na léčení včelstev proti varoáze. Posteskl si nad stárnoucí základnou členů a neúspěšným zapojováním mladých členů do spolkové činnosti.

  Zvolení Mandátové a Návrhové komise:

  Složení Mandátové a Návrhové komise ve složení Antonín Rechtorovič, Libor Valach, Irena Vaňková, – jednohlasně odsouhlaseno.

  Zpráva jednatele:

  Následovalo zhodnocení včelařského roku jednatelem. Pan Tlapák mluvil o úbytku členů jednak z důvodu úmrtí, ale také pro nesouhlas s placením včelařských poplatků ČSV a Základní organizaci.

  V roce 2023 ubylo:

 • Včelstev z počtu 1797 na počet 1594 tj. o 203 méně.
 • Včelařů z počtu 190 na počet 177 tj. o 13 méně.
 • Stanovišť z počtu 239 na počet 216 tj. o 23 méně.

Poděkoval za dary a i v letošním roce by se chtěl zasadit o nákup dalších kompresorů s aplikátory na léčení včel. Zmínil se o časopisu, že je to možná poslední rok, kdy máme možnost ho držet v papírové podobě, že se usiluje o jeho digitalizaci. Mluvil o medu, o jeho kvalitě a ceně, vybídnul včelaře, aby neprodávali med pod cenou a nechali si za svou práci řádně zaplatit. Požádal důvěrníky, aby nákazovému referentu Jiřímu Šťastnému včas, tzn. do 30.3.2024, odevzdali objednávky léčiv od včelařů, kteří májí nárok si přes organizaci objednat léčivo s 50 % slevou. Gabon letos nebude k dostání, potvrdilo se, že roztoči jsou již vůči tomuto přípravku rezistentní. Obeznámil přítomné, že od roku 2024 se paní Radce Rykalové, která vede pokladnu, zvedne odměna za práci o jeden tisíc Kč. Dále bylo jednohlasně odhlasováno, že panu Josefu Žlebkovi se zaplatí za pronájem sálu, kde se konají schůze výboru cca 10x do roka, tři tisíce Kč ročně. Tato částka by měla pokrýt náklady na otop a elektřinu. Nově se žádosti o Dotace 1.D budou předávat proti podpisu, aby nevznikaly dohady, na které straně se stala chyba, když někomu nebude přiznána dotace. Na stránkách Základní organizace – www.csvvalmez.cz najdete zápisy z jednotlivých schůzí, fotografie ze zájezdů, aktuality apod.

Zpráva Mandátové komise:

Bylo provedeno sečtení přítomných a po 20 min byla schůze prohlášena za usnášeníschopnou.

Zpráva nákazového referenta:

Jiří Šťastný mluvil o termínech léčení, lečivech, které je možné objednat s 50 % slevou. Rozdal jmenné seznamy důvěrníkům, do kterých mají vyznačit počty a druh požadovaného léčiva a tyto seznamy mají důvěrníci odevzdat zpět do 30.3.2024. Výsledky vyšetření měli na výskyt varoázy ZO ještě nemá k dispozici, ale každý včelař, který navštíví stránku portál včelaře, své výsledky už může vidět.

Zpráva Revizní komise:

Přítel Libor Valach předložil a přečetl zprávu Kontrolní a revizní komise. Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky ve vedení pokladny, všechny předložené doklady byly řádně zkontrolovány a byly shledány jako oprávněné.

Zpráva kulturního referenta:

Josef Žlebek na data projektoru prezentoval fotografie z kulturních akcí pořádaných v uplynulém roce, o každé zmínil pár slov. Nejvíce pozornosti se věnovalo zájezdu do Polska, který byl zhodnocen všemi zúčastněnými jako skvělý. Ubytování bylo na vysoké úrovni, navštívily se včelařské provozy i firmy na výrobu úlů, jazyková bariéra nebyla problém, protože překládal přítel Milan Motyka. Také přítel Žlebek si postesknul nad minulými ročníky akcí, kdy na Škračení vajec chodilo 60 lidí a nyní chodí 12. Představil včelařům plán akcí na letošní rok, všechny srdečně pozval, aby si přišli vyměnit včelařské zkušenosti. I letos se plánuje zahraniční zájezd do Daruvaru, Bosny a Hercegoviny. Program a termín zájezdu se v současné době připravuje. Plán akcí a více informací naleznete na www.csvvalmez.cz.

Zpráva včelařského kroužku:

Přítelkyně Pavla Marková také prezentovala práci ve včelařském kroužku.  Mluvila o realizaci projektu Zahrada, o úlech, které daroval přítel Váhala, jak je natírali a jak budou osazovat včelami na jaře. V loňském roce bylo v kroužku 5 dětí, současné době fungují pouze se třemi dětmi. Vyzvala včelaře, aby požádali své rodinné příslušníky o sledování na sociálních sítích FB pod názvem Včeláci Valmez. Díky sledování bude mít dosah na větší skupinu lidí, které může oslovit. Věří, že budoucnost je v modernějším přístupu právě třeba ve sledování prostřednictvím FB stránek.

Příspěvky hostů:

Doktor Milan Krpec hovořil o aktuální situaci zdraví včel a ohniscích moru včelího plodu. Uvedl, že ohniska jsou v kraji jen 2, v RpR a ve Vidči, a že situace v kraji je nejlepší za posledních 15 let. Dále seznámil včelaře s problematikou přemísťování včelstev na vzdálenost 3 km a větší. Je k tomu potřeba vyšetření na MVP, i když je to v rámci jednoho okresu. Svou řeč zakončil se slovy, že do 15.4.2024 přeléčí včely ti včelaři, jejichž výsledky na vyšetření měli, přesáhnou průměr více než 3 roztoče na jedno včelstvo.

Předseda okresní organizace Mgr. David Jurečka hovořil o Žádostech ČSV o dotaci pro včelaře od státu. Žádalo se o 105 mil. Kč, ale Svaz včelařů dostal jen 47 mil. Kč. Vysvětloval rozdělení a toky finančních prostředků ČSV a jejich čerpání. Seznámil přítomné také o výhodách, proč být ve spolku.

Pokračovalo se předáváním vyznamenáním Vzorný včelař, kterým se nyní mohou také prokazovat: Radka Rykalová, Josef Valuch, Milan Horák, Václav Tlapák, Michal Lysák. Antonín Vala, se bohužel předávání nedožil a bylo mu uděleno in-memoriam. Vyznamenání pro přítele Valu převzal přítel Petr Buchta a předá jej rodinným příslušníkům.  

Přítel Karel Zahradník, předseda ZO Bystřice pod Hostýnem, pozval přítomné na Včelařskou pouť na Svatém Hostýně, kterou pomáháme organizovat ve dnech 18. a 19. 5. 2024. Přednášky, stánky, Mše svatá. Paní Jaroslava Gomolová přidala, že přivezla povolenky na výjezd na Sv. Hostýn, kdo chtěl, si mohl vzít.

Pan Ing. Vítězslav Kotas, předseda Zahrádkářů VM, hovořil o úzké spolupráci včelařů a zahrádkářů. Velké poděkování z jeho úst zaznělo na adresu paní Markové za práci s dětmi, protože je to práce velmi důležitá a je v tom budoucnost nás všech.

Zpráva Návrhové komise:

Antonín Rechtorovič přednesl návrh usnesení. Návrh byl odhlasován – jednohlasně.

Diskuze.

Školení:

Po diskuzi následovala přednáška přítele Martina Sosnara. V první části přednášky se přítel Sosnar věnoval představení Sršně asijské. Jejímu aktuálnímu výskytu, pravděpodobnosti rozšíření ve střední části Evropy a také jejímu vývoji. Nechal také sálem kolovat lapač na sršně od firmy Beevital, který si mohli přítomní hosté a včelaři takzvaně osahat. Následovalo pár dotazů a pak byl oběd.

Po obědě následovala druhá část přednášky, která byla věnována zdravotnímu stavu a s tím spojené výživě včel.

Poděkování přednášejícímu a diskuze.

Usnesení:

Dne 21. 2. 2024                                                                                                                                  Zapsala: Irena Vaňková

                                                                                                                                                                        místopředseda

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č. 2, ze dne 29. 1. 2024

Přítomni: Lysák, Mořkovský, Drda, Vaňková, Rykalová, Cedrych, Žlebek, Buchta, Bartozel, Šťastný, Rušar, Kostelný, Daněk, Valuch, Rechtorovič, Pitrun.

Nepřítomni: Tlapák, Vaněk, Pavlica.

  1. Odevzdání vzorků zimní měli nákazovému ref. Jiřímu Šťastnému
  2. Odevzdání podepsaných seznamů o převzetí dotace 1.D pokladní Radce Rykalové
  3. Reklamace na dotaci 1.D, dva členové neobdrželi dotace (p. Polách, Juřinka, 12 vč., 
  4. Jiříček, Podlesí, 20 vč.) – důvěrníci prosí o prošetření
  5. Odhlasování nového úsekového důvěrníka za Podlesí – p. Marek Kostelný (místo Milana Horáka) – schváleno jednohlasně
  6. Projednání podrobností k výroční schůzi, která se koná v neděli 18.2.2024 od 8:30 hodin v KD Hrachovec
  7. Informace kulturního referenta Josefa Žlebka k připravovanému včelařskému zájezdu do chorvatského Daruvaru ve dnech 4.-7.7.2024 (nabídka ubytování)

Dne 30. 1. 2024                                                                                                                                  Zapsala: Radka Rykalová

                                                                                                                                                                        pokladník

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č. 1, ze dne 11. 1. 2024

Přítomni: Tlapák, Lysák, Mořkovský,  Drda, Vaňková, Pavlica, Cedrych, Žlebek, Buchta, Bartozel, Šťastný, Rykalová, Rušar, Vala Libor, Kostelný, Daněk.

Nepřítomni: Vaněk, Rechtorovič, Valuch, Horák, Pitrun, Daněk

  1. Datum výroční schůze v Hrachovci na neděli 18.2.2024 začátek prezence od 8:30.
  2. Odhlasováno navýšení příspěvku za vedení pokladny paní R. Rykalové o 1.000,– /rok.
  3. Paní Rykalová dala každému důvěrníkovi peníze a seznam včelařů s vyčísleným nárokem na dotaci 1.D. Důvěrníci zajistí předání peněz členům oproti podpisu a podepsané seznamy vrátí na příští schůzi 29.1.2024 v 17:00 zpět paní Rykalové i s případnými nepřevzatými dotacemi.
  4. Protože datum příští schůze bylo naplánováno na 1.2. 2024, tak aby nebyly schůze dvě, se datum příští schůze posunuje na 29.1.2024. Pozor na této schůzi je potřeba i odevzdat vzorky zimní měli.
  5. Z minulé schůze stále platí: Z důvodu inventarizace Vás prosím, abyste při léčení aerosolem zapsali, typ kompresoru, datum výroby, a kdo ho má v péči. Tyto údaje písemně poslat panu Tlapákovi nejpozději do data 1.2.2024, na email pana Tlapáka vtlapak@preparace.cz

Dne 13. 1. 2023                                                                                                                                  Zapsala: Irena Vaňková

                                                                                                                                                                        místopředseda

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č. 9, ze dne 14. 12. 2023

Přítomni: Tlapák, Lysák, Valuch,  Horák, Mořkovský,  Drda, Vaňková, Pavlica, Cedrych, Žlebek, Pitrun, Buchta, Bartozel, Šťastný, Rykalová, Rušar, Vala Libor, Kostelný, Rosa, Daněk, Marková

Nepřítomni: Vaněk, Rechtorovič

  1. Poslední schůze vedena ve slavnostním duchu, popřálo se paní Rykalové a paní Vaňkové k narozeninám.
  2. Stanoveno datum výroční schůze v Hrachovci na neděli 25.2.2024, kdyby byl obsazený sál, tak případný druhý termín bude 18.2.2024.
  3. Hledá se nový člen kontrolní a revizní komise Republikového výboru.
  4. Datum příští schůze, kde zároveň proběhne výběr vzorků měli od důvěrníků, stanoven na 1.2.2024.
  5. Paní Marková přednesla informace o Včelařském kroužku:
   • Aktuální počet dětí v kroužku, jsou to tři děti ve věku 14,11 a 9 let.
   • Dokončení projektu „Zahrada“, vysazeny stromy a keře nektarodárné a pylodárné pro hmyz. Úly od pana Váhaly se osadí včelami na jaře.
   • Facebooková stránka Včeláci Valmez
  6. Z důvodu inventarizace Vás prosím, abyste při léčení aerosolem zapsali, typ kompresoru, datum výroby, a kdo ho má v péči. Tyto údaje písemně poslat panu Tlapákovi nejpozději do data příští schůze 1.2.2024, na email pana Tlapáka vtlapak@preparace.cz

Vážení včelaři, včelařky a přátelé, chtěla bych Vám jménem spolku popřát veselé, klidné a pohodové Vánoce v kruhu rodiny a Nový rok 2024, ať se nese v duchu splněných přání, pevného zdraví a včelařských úspěchů.

Dne 15. 12. 2023                                                                                                                                  Zapsala: Irena Vaňková

                                                                                                                                                                        místopředseda

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č. 8, ze dne 9. 11. 2023

Přítomni: Tlapák, Lysák, Valuch,  Horák, Mořkovský,  Drda, Vaňková, Pavlica, Cedrych, Žlebek, Pitrun, Vala, Bartozel, Rechtorovič, Šťastný, Rykalová, Rušar, Matyščák

Nepřítomni: Vala Libor, Rosa, Vaněk, Kostelný, Daněk, Polanský

 • Dořešování nepříjemností ohledně počtu včelstev a dotací… je potřeba písemně hlásit změny stanovišť a počty včelstev svým důvěrníkům. A ti to zase písemně hlásí panu Tlapákovi. To, že se nahlásí stavy k 1. září na dotaci I.D ještě nic neznamená, skutečné počty včelstev mohou být jiné a proto je potřeba to hlásit !!!PÍSEMNĚ!!!.
 • Nově – placení členských příspěvků dopředu bude delegováno na důvěrníky, ti budou mít za úkol vybrat peníze od jednotlivých včelařů a pak celkovou částku předat ZO Val. Meziříčí.
 • Domluva zimního léčení aerosolem. Termíny na webu.
 • Doplněno do zápisu, že prodej léčiv pro nečleny ČSV budeme
  poskytovat za nedotované ceny a v případě jejich zájmu jim necháme
  vyšetřit měl jejich včel pro jarní léčení.
 • Na stránkách čsv je členská sekce, portál včelaře, kdo chce může se podívat na své údaje evidované u čsv.
 • Pan Rosa ze zdravotních důvodů končí, jednohlasně odhlasovano, že náhradník bude pan Pavlica.
 • Odevzdání měli nejpozději do 1.2.2024 panu Šťastnému do Branek.

Dne 23. 11. 2023                                                                                                                                  Zapsala: Irena Vaňková

                                                                                                                                                                        místopředseda

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č. 7, ze dne 7. 9. 2023

Přítomni: Tlapák, Lysák, Valuch,  Horák, Mořkovský,  Drda, Vaňková, Kostelný, Pavlica, Cedrych, Daněk, Žlebek. Pitrun, Vala Libor, Bartozel, Rechtorovič, Šťastný.

Nepřítomni: Rykalová, Vala, Rušar, Rosa, Vaněk.

 • Odezvdány formuláře dotací 1.D, Statistického výkazu a kdo chtěl poslat přes svaz, Hlášení do Hradišťka k 1.9.2023
 • Veterina vyhlásila nové ohniska MVP: Francova Lhota, Valašská Senice, Střelná na Moravě. Tyto vesnice jsou v ochranném pásmu není možné z nich dovážet včelstva!!!
 • Organizace Medového dne: Daněk, Drda, Žlebek, Kostelný …
 • Nově – placení členských příspěvků dopředu bude delegováno na důvěrníky, ti budou mít za úkol vybrat peníze od jednotlivých včelařů a pak celkovou částku předat ZO Val. Meziříčí.
 • Podzimní léčení Varidolem by mělo proběhnout po 15. říjnu ve včelstvech bez plodu, proto s ohledem na venkovní teplotu zvažte termín léčení, popřípadě zaškolkování matek do izolátorů, aby bylo včelstvo skutečně bez plodu.

Dne 10. 9. 2023                                                                                                                                  Zapsala: Irena Vaňková

                                                                                                                                                                        místopředseda

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č. 6, ze dne 3. 8. 2023

Přítomni: V. Tlapák, M. Lysák, J. Valuch, J. Mořkovský, J. Šťastný, A. Vala, A. Drda, V. Rušar, M. Kostelný, A. Rechtorovič, J. Daněk, J. Žlebek, L. Valach, M. Polanský.

Nepřítomni: J. Pitrun, V. Pavlica, O. Cedrych, R. Rykalová, M. Horák, J. Vaněk, M. Bartozel, I. Vaňková, J. Rosa.

Program:

 1. Uvítání nového člena výboru,
 2. Organizace Medového dne,
 3. Léčení včelstev,
 4. Dotace 1.D,
 5. Opékání špekáčků,

Ad. 1

 • Přítel Milan Horák ji požádal o ukončení jeho působení jako důvěrník úseku Podlesí naší ZO ČSV Valašské Meziříčí. Místo něj byl kooptován Martin Polanský, který teď bude řešit požadavky včelařů směrem k základní organizaci včelařů a také požadavky opačně směrem ke včelařům.

Ad. 2

 1. Medový den se bude konat v pátek 8. 9. 2023 od 9 h do 16 h.
 2. Výbor jednal o zajištění organizace Medového dne a množství pronajatých stánků pro včelaře a další, kdo by chtěl prodávat své produkty.
  • Kdo má zájem o prodejní stánek a prodávat včelí produkty, včelařské pomůcky i zahrádkářské produkty, nahlaste se u p. Lysáka.
 3. Byla stanovena hodnotící komise soutěže o nejlepší med.
  • Kdo se chce přihlásit do soutěže o nejlepší med, si musí koupit skleničky, které o Medovém dni odevzdá předsedovi hodnotící komise. Skleničky jsou dostupné 19. 8. na opékání špekáčků u přítele J. Žlebka, a nebo přímo na medovém dni.
 4. Kategorie byly vyhlášeny
  • Med květový
  • Med smíšený
  • Med medovicový
  • Pastovaný med
  • Nejlepší med (laická veřejná soutěž)

Ad. 3

 • Kdo bude chtít mít vyplaceny dotace 1.D, musí podat žádost o dotace, která byla vydána v posledním časopise Včelařství. Společně s žádostí je nutné podat statistické hlášení, které vyžaduje Český statistický úřad.
 • Před podáním žádosti o dotaci si musí včelař podat hlášení o počtu včelstev do ústřední evidence chovatelů.
 • Termíny podání žádostí jsou:
  • ÚE Chovatelů – do 15. 9.
  • Žádost o 1.D – do 15. 10.
  • Kdo bude chtít podat hlášení i žádost prostřednictvím ZO ČSV dodá důvěrníkům formuláře do 5. 9. 2023, aby se stihla administrace žádostí a hlášení v termínu.
 • Dotace 1.D budou vypláceny na začátku roku 2024. S tím je spojeno placení členských příspěvků a ty jsou povinny odevzdat základní organizací do 30. 11. 2023. Proto budou vybírány na začátku listopadu, aby je bylo možno zprocesovat do konce listopadu.

Ad. 4

 • Špekáčkový den se letos bude konat v soboru 19. 8. 2023. Pozvánka bude vyvěšena na stránkách. Zveme členy i přátele spolku ke společnému posezení a za zábavou s heslem  – dones dva špekáčky.

Dne 7. 8. 2023                                                                                                                                    zapsal: Michal Lysák

                                                                                                                                                                        předseda

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č.5, ze dne 22. 6. 2023 19:00

Přítomni: V. Tlapák, M. Lysák, J. Valuch, R. Rykalová, M. Horák, J. Mořkovský, A. Vala, A. Drda, V. Rušar, I. Vaňková, M. Kostelný, V. Pavlica, O. Cedrych, J. Daněk, J. Žlebek.

Nepřítomni: J. Pitrun, J. Šťastný, J. Vaněk, M. Bartozel, A. Rechtorovič, J. Rosa, L. Valach.

Program:

 1. Informace k zájezdu do Polska,
 2. Zabezpečení Pohádkového lesa v obci Krhová,
 3. Agregát pro léčení včelstev,
 4. Špekáčkový den,
 5. Medový den,
 6. Zpoplatnění komerčních sdělení nečlenů ZO CSV Valašské Meziříčí,
 7. Spolkový kroj.

Ad. 1

 • Kulturní referent informoval o zájezdu do Polska. Zájezd byl perfektně zorganizován a návštěvy časově vyladěny a navazovaly na sebe. Nikde se nemuselo na nikoho čekat a ukázky všech včelařů byly zajímavé a přinesly mnoho nového. Jak nové poznatky, tak informace do diskuze. Největším zážitkům jsme dostáli u firmy Sadecki Barnik, která patří k pěti největším včelařským společnostem v Evropě. Dojem ze zájezdu byl úžasný a fotky ze zájezdu budou zveřejněny na našem webu.

Ad. 2

 • Pohádkový les v Krhové se koná v sobotu 23. 6. od 12:00 – 17:00, za včelaře bude na stánku Josef a Anička Žlebkovi.

Ad. 3

 • Nový objednaný agregát bude přidělen léčiteli, který v minulé sezóně přišel o starý agregát.

Ad. 4

 • Špekáčkový den se letos bude konat v soboru 19. 8. 2023. Pozvánka bude vyvěšena na stánkách. Zveme členy spolku ke společnému posezení a za zábavou s heslem – dones dva špekáčky.

Ad. 5

 • Medový den se bude konat během Dnů města v pátek 8. 9. 2023. Program se bude připravovat v následujícím období.

Ad. 6

 • Zpoplatnění komerčního sdělení nečlena našeho spolku na webových stránkách naší organizace bylo odsouhlaseno již dříve. Nyní výbor odhlasoval (dva se zdrželi), že částka za zveřejnění komerčního sdělení bude stanovena na 100,- Kč na jeden měsíc. Finanční příspěvek bude vybírán formou daru pro organizaci předem na účet.

Ad. 7

Spolkový kroj (vesta), pro jeho ušití byla oslovena švadlena z Valašského Meziříčí, která umí ušít kroj po vzoru již ušitého kroje v dřívějších dobách. Ušití kroje bude stát 500,-Kč + materiál. Kdo bude mít zájem o ušití kroje pro reprezentaci našeho spolku při slavnostních událostech, nechť se přihlásí panu Lysákovi. Konkurenční nabídka byla zamítnuta.

Dne 25. 6. 2023                                                                                                                                    zapsal: Michal Lysák

                                                                                                                                                                        předseda

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č.4, ze dne 27. 4. 2023

Přítomni: M. Lysák, A. Drda, J. Rosa, J. Valuch, M. Horák, J. Mořkovský, J. Pitrun, I. Vaňková, V. Rušar, J. Danek, J. Šťastný, O. Cedrych, V. Pavlica, J. Žlebek, M. Kostelný.

Nepřítomni: A. Rechtorovič, A. Vala, J. Vaněk, M. Bartozel, R. Rykalová, V. Tlapák, L. Valach

Program:

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze
 2. Nákazová situace v okolí naší Základní organizace
 3. Podněty z Výroční členské schůze
 4. Diskuze, závěr

 

Ad. 2

Ad. 3

 • Výbor se zabýval podnětem p. Jiřího Mohelníka na zajištění SMS služby pro zasílání informací včelařům. Bylo konstatováno, že nastavený systém informování včelařů prostřednictvím důvěrníků je efektivnější a vhodnější.

 Ad. 4

 • Kulturní referent Josef žlebek informoval, že místa na zájezd včelařů do Polska jsou vyčerpána a pro případné další zájemce bude místo pouze pokud odstoupí někdo z již přihlášených včelařů.
 • Důvěrník Milan Horák informoval výbor, že si našel náhradu na svoji funkci pana Polanského a na další schůzi jej představí výboru.

 

Usnesení:

SMS služby byly výborem zamítnuty.

 

Dne 27.4.2023                                                        zapsal: Michal Lysák

                                                                                             předseda

Z á p i s z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,

která se konala 26. března 2023 v KD Hrachovec

 Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení v 9,00 hod
 2. Volba pracovních komisí – mandátové a návrhové
 3. Zpráva jednatele
 4. Volba člena KRK
 5. Zpráva předsedy o činnosti ZO ČSV
 6. Zpráva kulturního referenta
 7. Zpráva o hospodaření ZO a zpráva kontrolní a revizní komise
 8. Zpráva p. Markové o fungování včelařského kroužku mládeže
 9. Diskuse, usnesení
 10. Slavnostní oběd
 11. Přednáška J. Zejdy na téma: Získání, zpracování a využití včelích produktů
 12. Závěr a ukončení VČS
 1. Výroční členskou schůzi zahájil jednatel V. Tlapák. Přivítal všechny přítomné členy i hosty. Přivítal také nové členy, kteří v posledních roce vstoupili do řad ZO a vyzval je, aby se představili. Proběhlo hlasování o jejich přijetí – jednohlasně přijati. Poděkoval za dlouholetou práci důvěrníkům, kteří už na svou funkci nekandidují (J. Kučera, a  L. Pivovarčík). Proběhlo hlasování o změně důvěrníka p. J. Daňka za stávajícího pana Pivovarčíka. Proběhla volba člena KRK, jímž byl VČS zvolen p. M Čelár. Přednesl zprávu jednatele.
 2. Poté se ujal slova předseda M. Lysák. Byla podána informace o distribuci časopisu Včelař jak v papírové, tak i v elektronické podobě. Výroční členská schůze byla informována o změně výběru členských příspěvků a proplácení dotací 1D.
 3. Zprávu o hospodaření základní organizace a revizní zprávu přednesl předseda kontrolní a revizní komise Marek Kostelný. Zpráva obsahovala příjmy a výdaje organizace a konstatovala, že hospodaření je v pořádku a v naprostém souladu s předpisy. Zpráva je součástí zápisu.
 4. Do revizní komise byl zvolen: Marek Čelár
 5. Diskuse
 • David Jurečka, předseda OO ČSV Vsetín, přednesl zprávu o stavu a dění v ústředí svazu, informoval o možnosti nákupu stejnokrojů, problematice časopisu Včelařství.
 • Předseda OV ČZS Vsetín pan Kotas pronesl zdravici a zdůraznil důležitost včelařství pro přírodu a zahrady.
 • Krpec se ve svém referátu zaměřil na problematiku nárazovosti včelstev roztočem Varroa Destruktor, včelím morem, nákazami bakteriálního plodu a ohrožení včelstev asijskou sršní.
 • Karol Gomola pozdravil přítomné od včelařů z Bystřice pod Hostýnem. Hovořil o boji s varroázou, o tom, že je nutné hlídat stav roztočů a nespoléhat se jenom na zprávu z veterinární správy. Mluvil o stavu okolní přírody a o tom, že je nutné sázet nektarodárné rostliny. Rovněž nastínil organizaci pouti na sv. Hostýn a rozdal povolenky vjezdu.
 • Josef Žlebek oznámil termín a trasu včelařského zájezdu do Polska, který se koná 13. – 15.6.2023. Bližší informace budou uvedeny na včelařských stránkách. Dále informoval o tradičních setkáních – škračení vajec, opékání špekáčků na Vrchovině. Vyzval všechny mladší včelaře k účasti na těchto akcích a zachování tradic i do budoucna.
 1. Předseda návrhové komise seznámil přítomné s návrhem usnesení. Usnesení bylo schváleno bez připomínek.
 1. Proběhl slavnostní oběd
 2. Byla zahájena přednáška p. J. Zejdy. Přednáška skončila v 16. Hod.

Poté byla výroční členská schůze  ukončena.

U S N E S E N Í

z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,

konané dne 26. března 2023

Účastníci výroční členské schůze vyslechli zprávu o činnosti organizace, zprávu kontrolní a revizní komise a vystoupení členů a hostů. Na jejich základě výroční členská schůze:

Schvaluje:

 • Zprávu předsedy
 • Zprávu o činnosti organizace za volební období a za rok 2022 – zpráva jednatele
 • Plán akcí na r. 2023 — p. Žlebek
 • Zprávu kontrolní a revizní komise— p. Kostelný
 • Přijetí nových členů do svazu včelařů prostřednictvím ZO
 • Zvolení nového člena KRK: p. Marek Čelár, jednohlasně zvolen
 • Kontrolní a revizní komise bude pracovat ve složení:
  1. Marek Kostelný- předseda,
  2. Libor Valach
  3. Marek Čelár
 • Zřízení kroužku mladých včelařů při ZO ČSV Valašské Meziříčí

Bere na vědomí:

 • Diskusní vystoupení členů a hostů na výroční členské schůzi
 • Informaci o termínu výběru členských příspěvků a jejich výši pro r. 2023 bez návaznosti na vyplácení dotačních peněz v roce následujícím

Ukládá úboru:

 1. Zapracovat závěry z diskuse do plánu činnosti ZO
 2. Zorganizovat zájezd pro členy ZO CSV Valašské Meziříčí a jejich rodinné příslušníky
 3. Zorganizovat přátelská příhraniční setkání včelařů s tematickým zaměřením
 4. Zorganizovat přednášky a kurzy pro včelaře i veřejnost zaměřené na tématiku včelaření a hospodaření s včelími produkty.
 5. Zorganizovat medový den v rámci „Dnů města“
 6. Zúčastnit se akcí pro veřejnost pořádaných obcemi Krhová, Poličná a Jarcová
 7. Zpracovat rozpočet ZO ČSV na rok 2023 s ohledem na stávající fiskální situaci ve společnosti
 8. Podílet se na organizování včelařské pouti na Sv. Hostýně

Ve Valašském Meziříčí 26. března 2023.                                                     Zapsal: Václav Tlapák

                                                                                                                                        jednatel

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č.3, ze dne 16. 2. 2023

Přítomni: L. Pivovarčík, J. Šťasný, J. Pitrun, A. Vala, M. Bartozel, V. Rušar, I. Vaňková, A. Drda, J. Mořkovský, J. Rosa, O. Cedrych, M. Lysák, J. Žlebek, V. Tlapák, J. Valuch, J. Daněk.

Nepřítomni: J. Kučera, M. Horák, M. Kostelný, L. Valach, R. Rykalová, V. Pavlica, J. Vaněk, A. Rechtorovič.

Program:

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze
 2. Vyhodnocení laboratorního rozboru Varoa
 3. Změna výběru členských příspěvků
 4. Objednání léčiva na r. 2023
 5. Umístění svazového praporu do nových prostor
 6. Příprava VČS v r. 2023
 7. Nákup tiskárny a papíru
 8. Diskuze, závěr

 

Ad. 2

 • Došlé vzorky po rozboru na přítomnost a počet roztočů varoa byly vyhodnoceny, předány nákazovému referentovi a následně rozděleny mezi důvěrníky s cílem provedení jarního léčení nátěrem plodu u těch včelstev, které rozboru nevyhověly.

 

Ad. 3

 • Byla navržena změna výběru členských příspěvnků pro r. 2024 bez návaznost na vyplacení dotace 1D. Členské příspěvky se budou vybírat do 15.11.2023 tak, aby je bylo možné do konce listopadu převézt na konto ÚV ČSV. Výborem členské schůze bylo jednomyslně odhlasováno.

Ad. 4

 • Léčivo na r. 2023 pod dotací sesumíruje nákazový referent – zodpovídá p. Šťastný. Termín do 28.2.2022 s tím, že objednávku léčiva je nezbytné odeslat na OO Vsetín do 15.3.2023

 

Ad. 5

 • umístění svazového praporu zůstává po rozhodnutí paní místostarostky Wojaczkové v kanceláři místostarosty. Pan Váhala vyrobí na prapor vitrínu – zajistí Lysák.

           

Ad. 6

 • příprava členské schůze: termínu konání dne 26.3.2023. pozvánky včetně pozvánek hostů zajistí a rozdá předseda p. Lysák důverníkům. VČS se bude po konat v KD Hrachovec s obsluhou p. Weigla. Každý člen rady si připraví referát o činnosti na VČS.

 

Ad. 7

 • byl navržen nákup multifunkční tiskárny (laseer tiskárna, scaner, kopírka na A4, který byl jednomyslně schválen a výběr a nákup zajistí p. Lysák.

 

 

Body projednané na schůzi výboru byly jednohlasně odsouhlaseny.

 

Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez bude upřesněna a svolána předsedou.

 

Dne 1.3.2023                                                          zapsal: Václav Tlapák

                                                                                              jednatel

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí č.2, ze dne 26. 1. 2023

Přítomni: L. Pivovarčík, J. Šťasný, J. Pitrun, A. Vala, M. Bartozel, A. Rechtorovič, V. Rušar, I. Vaňková, A. Drda, M. Horák, J. Mořkovský, J. Rosa, O. Cedrych, V. Pavlica, M. Lysák, R. Rykalová, J. Žlebek, V. Tlapák, M. Kostelný, J. Valuch, J. Vaněk, L. Valach, J. Daněk.

Nepřítomni: J. Kučera.

Program:

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze
 2. Vyúčtování dotací od důvěrníků
 3. Výběr měli pro laboratorní vyšetření
 4. Umístění svazového praporu do nových prostor
 5. Příprava VČS v r. 2023
 6. Změna důvěrníka
 7. Diskuze, závěr

Ad. 2

 • Dotace 1D byly vyplaceny ve většině případů. Důvěrníci přinesli zpět seznamy a u některých výplat se našli chyby v porovnání s nahlášenými počty včelstev a placením příspěvků včelařů. V některých případech byly rozdíly způsobeny neaktuálností v centrální evidenci včelařů díky úmrtí, nebo konce činnosti včelaření. Jednatel už má předjednánu nápravu na centrále ČSV, další najité rozdíly se budou řešit následně. Vše by mělo být úspěšně vyřešeno.
 • Jelikož dochází k problémům vyúčtování dotací 1D proti členským příspěvkům, ke kterým dochází především z důvodu zpoždění výplat dotací, nebudeme moct udržovat tento systém proplácení. Pro další sezónu nejspíše přistoupíme k výběru členských příspěvků v termínu pro platbu příspěvků a dotace vyplatíme v plné výši po připsání finančních prostředků na náš účet. Základní organizace tak nebude z členy hradit příspěvek a strhávat jej pak z výplaty dotací.

Ad. 3

 • Měl byla důvěrníky donesena z většiny úseků, jediný úsek Malé Bystřice měl neodevzdal v termínu, protože nestihli provést ošetření včel v požadovaném čase. Nicméně měl bude odevzdána v termínu, aby mohla být zpracována do žádanky a všechny vzorky tak byly včas odevzdány k vyšetření.

Ad. 4

 • Výbor mimo jiné řeší nové umístění svazového praporu. Nově je možné umístění v kanceláři starosty v obci Poličná. Výbor ještě čeká na vyjádření Muzea regionu Valašsko k umístění praporu v Muzeu zámku Kinských (řeší p. Rosa).

Ad. 5

 • Výroční členská schůze se bude konat dne 26. 3. 2023 v Kulturním domě v Hrachovci v 9:00 h. Výbor připravuje pozvánky, které rozdá po nejbližší výborové schůzi s důvěrníky, dne 16. 2. 2023. Součástí VČS bude přednáška přítele Zejdy Jindřicha na téma využití včelích produktů.

Ad. 6

 • Výbor přivítal přítele Jana Daňka, který bude, na žádost přítele a důvěrníka Lubomíra Pivovarčíka, nově zastávat funkci důvěrníka pro úsek Brňov, Malá Lhota a Velká Lhota.

Body projednané na schůzi výboru byly jednohlasně odsouhlaseny.

Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez bude u Žlebků dne 16. 2. 2023, v 17:00 h.

Dne 1. 2. 2023                                                          zapsal: Michal Lysák

                                                                                                předseda

Zápis ze výborové schůze ZO ČSV Valmez č.1, ze dne 12.1. 2023

Přítomni: Lysák Michal, Václav Tlapák, Irena Vaňková, Radka Rykalová, Josef Žlebek, Marek Kostelný, Libor Valach, Pavla Marková.

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze
 2. Vyúčtování dotací od obcí
 3. Podat žádosti o příspěvek na r. 2023 okolním obcím
 4. Informace k včelařskému kroužku
 5. Umístění svazového praporu do nových prostor
 6. Příprava VČS v r. 2023
 7. Diskuze, závěr

Ad. 1

 • byla státem zřízena datová schránka pro činovníky ZO. Již doručeno a je aktivní.

Ad. 2

 • Provede Lysák pro město, Tlapák pro Krhovou a Rykalová dodá podklady do začátku ledna 2023

Ad. 3

 • Žádosti o dotace budou podány na obce Poličná, Krhová, Jarcová a město Valašské Meziříčí do konce ledna 2023. Na město Valašské Meziříčí podá žádost přes interní formulář žádosti p. Lysák

Ad. 4

 • Včelařský kroužek žádá o schválení dotace na pořízení základního vybavení ve výši 16900,-Kč – výborem schváleno

Ad. 5

 • projednat umístění svazového praporu v kanceláři starosty v obci Poličná. Ochrannou vitrínu zhotoví p. Váhala. Na příští schůzi bude upřesněno  a rozhodnuto. Obec Poličná souhlasí. 

Ad. 6

 • příprava členské schůze: návrh termínu konání dne 5.3., resp. 12.3.2023. pozvánky rozdá předseda na nejbližší výborové schůzi s důverníky, dne 26.1.2023. VČS se bude po dohodě konat v kulturním zařízení města Valašské Meziříčí – upřesní se na příští schůzi.

Body projednané na schůzi výboru byly jednohlasně odsouhlaseny.

Příští schůze výboru ZO ČSV Valašské Meziříčí bude svolána předsedou ke Žlebkům na den 26.1.2023, v 17:00 h. Hlavním bodem bude vyúčtování dotací a výběr měli na rozbor.

Dne: 21.1.2023                                                        zapsal: Václav Tlapák

                                                                                                  jednatel

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valmez č.8, ze dne 15.12. 2022

Přítomni: L. Pivovarčík, J. Šťasný, J. Pitrun, A. Vala, M. Bartozel, A. Rechtorovič, V. Rušar, I. Vaňková, A. Drda, M. Horák, J. Mořkovský, J. Rosa, O. Cedrych, V. Pavlica, M. Lysák, R. Rykalová, J. Žlebek, V. Tlapák, M. Kostelný, L. Valach.

Nepřítomni: J. Valuch, J. Vaněk, J. Kučera.

Program:

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze
 2. Vyúčtování dotací od obcí
 3. Léčení včelstev aerosolem
 4. Informace k včelařskému kroužku
 5. Umístění svazového praporu do nových prostor
 6. Příprava zájezdu do Polska v r. 2023
 7. Diskuze, závěr

Ad. 2

Provede Lysák, Tlapák a Rykalová začátkem ledna 2023

Ad. 3

 • Vyčistěné podložky vložit do úlů nejpozději do 20.12.2022, vysušenou měl odevzdat důvěrníkům nejpozději do 20.1.2023 a do 26.1.2023 odevzdat nákazovému důvěrníkovi ke zpracování agendy pro SVS Vsetín.
 • Z Dolu přišly náhradní díly k vyvíječům, dle potřeby nechat opravit u J. Žlebka
 • Kompresory v případě potřeby odvézt k opravě a seřízení do Hrádek k p. Nejedlému.

Ad. 4

 • Včelařský kroužek byl zapsán do členství v ČSV. Na základě přihlášek 5 dětí. Pracuje v Domečku pod odborným dohledem Antonína Rechtoroviče a paní Markové. Zjistit možnost krajských dotací a dotací z ČSV na pořízení úlů a vybavení pro práci dětí u včel – zajistí Tlapák
 • Noví členové budou představeni a schváleni členskou schůzí v únoru 2023
 • Připravit podmínky pro přeshraniční výměnný pobyt s chorvatskými dětmi – zajistí Lysák

Ad. 5

            – je potřeba najít vhodné a representativní místo pro umístnění svazového praporu – rozjednáno s obcí Krhovou, palácem Kinských, informačním střediskem Sýpka a KZ Valmez. Ochrannou vitrínu zhotoví p. Váhala. Na příští schůzi bude upřesněno  a rozhodnuto.           

Ad. 6

         – J. Žlebek informoval a přípravě zájezdu do Polska v 13. – 15. června 2023 – viz přiložený leták s itinerářem

Ad. 7

          – příprava členské schůze bude projednána v lednu za účasti členů užšího výboru – termín bude dohodnut mezi členy výboru, termín rozešle předseda. VČS se bude po dohodě konat v Poličné U slunce s občerstvením od paní Marty.

Body projednané na schůzi výboru byly jednohlasně odsouhlaseny.

Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez bude konat 26. 1. 2023 u Žlebků, v 17:00 h.

Dne 21.12.2022                                                      zapsal: Václav Tlapák

                                                                                              jednatel

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valmez č. 7, ze dne 03. 11. 2022

Přítomni: Václav Tlapák, Jiří Mořkovský, Vojtěch Rušar, Irena Vaňková, Jiří Šťastný, Ota Cedrych, Lubomír Pivovarčík, Antonín Rechtorovič, Josef Žlebek, Jiří Rosa, Antonín Vala, Milan Horák, Michal Lysák, Marek Kostelný, Libor Valach, Radka Rykalová.

Nepřítomni:  Antonín Kučera, Josef Valuch, Vilém Pavlica, Jiří Vaněk, Antonín Drda, Miroslav Bartozel, Jiří Pitrun.

Program:

 1. Seznámení s výsledky aktivu OO ČSV
 2. Příspěvky včelařů
 3. Léčení včelstev aerosolem
 4. Informace k činnosti včelařského kroužku
 5. Různé

Ad. 1

 • Při objednávkách léčiv je nutné dodržovat platné postupy a vše objednávat přes CIS Českého svazu včelařů. Jinou formou být provedeny objednávky nemohou. V letošním roce bylo několik základních organizací, které buď vůbec objednávku nepodali, nebo špatnou cestou. Na podzim byla provedena dodatečná objednávka přes OO ČSV a léčivo bylo zajištěno pro všechny organizace, které si podali požadavek.
 • Milan Krpec seznámil aktiv s veterinární zprávou a podal informaci o stránkách SVS, kde jsou umístěny všechny změny a nařízení. Došlo ke změnám ve veterinárním zákoně pro chovatele včel, např:
  • Chovatelé včel nejsou nadále povinni hlásit případy úhynů více než 25 procent včelstev. Povinnost hlášení úhynů souvisejících s podezřením na nákazu dostatečně ukládá chovateli § 11 veterinárního zákona (chovatel musí neprodleně oznámit KVS podezření na výskyt nákazy). Včelař má také možnost podat podnět krajské veterinární správě (KVS), pokud pojme podezření na otravu včelstev chemickými přípravky na ochranu rostlin.
  • Dosavadní oznamovací povinnost chovatele hospodářských zvířat (podnikatele) ohlásit na KVS nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské činnosti je z veterinárního zákona vypuštěna. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a k němu vydaná nařízení Komise v přenesené pravomoci zakotvují povinnosti provozovatelů, mezi něž patří také povinnost chovatele hospodářských zvířat (podnikatele) registrovat svůj chov – „zařízení“. Vyjmenované typy zařízení podléhají schválení.
  • Zrušuje se povinnost chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje (§ 6). Zrušen je rovněž dosud používaný vzor veterinárního osvědčení.
 • POZOR povinnost vyšetření na MVP stanovené MKZ před přemístěním včelstev zůstává!
 • Př. Jurečka podal zprávu z republikového výboru:
  • Nestihla se podat žádost o dotaci na časopis Včelařství,
  • Řeší se, z čeho se bude platit nakladatelství,
  • Členské příspěvky musí být zaplaceny do 30. 11. 2022

Ad. 3

 • Byl zakoupen nový kompresor na léčení včelstev, který bude nahrazovat dosluhující kompresory. Jeho umístění bude u přítele Žlebka u kterého bude k zapůjčení pro léčitele.
 • Výbor se dohodl, že budou ještě dokoupeny docházející náhradní díly na vyvíječe a jeden kompletní vyvíječ.
 • Upozorňujeme, že každý včelař má povinnost vést záznamy o léčení včelstev. Záznamy se vedou na formuláři, který je zveřejněn i na stránkách základní organizace v dokumentech ke stažení pod názvem Záznam o léčení včelstev. V souvislosti s tím si včelař musí zjistit i číslo šarže léčiva, které použil pro léčení. To by mu měl sdělit buď jeho důvěrník, nebo nákazový referent.
 • Pro letošní rok výbor základní organizace stanovil výši úhrady při léčení aerosolem pro členy:
  • Přistavení vozidla na 1 stanoviště 50,-Kč
  • Léčení aerosolem 20,- Kč / včelstvo
 • Pro nečleny:
  • Přistavení vozidla na 1 stanoviště 50,-Kč
  • Léčení aerosolem 30,- Kč / včelstvo.
 • Novým léčitelem za pana Barocha, který ukončil činnost se stal pan Rykal

Ad. 4

 • Pavla Marková informovala výbor o činnosti včelařského kroužku. Do kroužku se přihlásilo 5 dětí, legislativně mají doloženy lékařské zprávy, že nejsou alergické a mají podepsané souhlasy se zveřejněním fotek z různých akcí. Již jim byla zajištěna účast při léčení včelstev na včelnici Př. Rechtoroviče. Také byla založena facebooková skupina Včeláci Valmez.

Ad.  5

 • Výbor odsouhlasil:
  • Příspěvky za své jednotlivé včelaře zaplatí ZO ČSV Valašské Meziříčí z účtu a včelařům budou příspěvky vyúčtovány při vyplácení dotace 1.D. Ten, který o dotaci, nežádal prostřednictvím základní organizace, pak bude muset příspěvky zaplatit základní organizaci buď hotově, nebo na účet.
 • Termíny léčení aerosolem:
  • 26. 11. 2022 – Poličná
  • 27. 11. 2022 – Lhota, Juřinka
  • 03. 12. 2022 – VM II
  • 04. 12. 2022 – Brňov, Velká a Malá Lhota
  • 10. 12. 2022 – Bynina, Hrachovec
  • 11. 12. 2022 – Podlesí
  • 03. 12. 2022 – Krhová I
  • 02. 12. 2022 – Krhová II
  • ???? – Malá Bystřice
  • ???? – VM I
  • ???? – VM III
  • 03. 12. 2022 – Jarcová
  • 03. – 15. 12. 2022 – Branky

Body projednané na schůzi výboru byly jednohlasně odsouhlaseny.

Příští schůze výboru ZO ČSV Valašské Meziříčí se bude konat 15. 12. 2022 u Žlebků, v 17:00 h.

Dne 16. 11. 2022                                                        zapsal: Michal Lysák

                                                                                                    předseda

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Valmez č. 6, ze dne 08. 09. 2022

Přítomni: Václav Tlapák, Jiří Mořkovský, Vojtěch Rušar, Irena Vaňková, Jiří Šťastný, Ota Cedrych, Lubomír Pivovarčík, Antonín Rechtorovič, Josef Žlebek, Jiří Rosa, Antonín Drda, Antonín Vala, Michal Lysák, Marek Kostelný, Miroslav Bartozel, Libor Valach, Radka Rykalová, Vilém Pavlica, Josef Valuch.

Nepřítomni:  Antonín Kučera, Jiří Vaněk, Milan Horák, Jiří Pitrun.

Program:

 1. Kontrola úkolů ze zápisu výborové schůze č.4
 2. Přednáškový den dne 10. 9. 2022
 3. Odevzdání hlášení a požadavku na dotaci 1.D
 4. Informace k založení včelařského kroužku

Ad. 2

Na přednáškový den se registrovali s předplatným 4 včelaři. V průběhu přednáškového dne budou přednášet Veroljub Umeljič ze Srbska, Prof. dr. Goran Mirjanič z Bosny a Ing. Čestmír Gazda

Ad. 3

 • Jednatel spolku Ing. Václav Tlapák, Ph.D. převzal od důvěrníků žádosti na dotaci 1.D a hlášení o počtu zazimovaných včelstev. Proběhla zběžná kontrola správnosti údajů s nalezením drobných chyb, které byly opraveny.
 • Upozorňujeme, že za správnost údajů si každý včelař odpovídá sám a za případné neshody, které nebyly objeveny, nemůže vznášet námitky na náhrady.

Ad. 4

 • Pavla Marková informovala výbor o zahájení činnosti včelařského kroužku, který získal ve spolupráci s Městským úřadem místo na Domečku volného času na Vyhlídce. V rámci zahájení činnosti také paní Marková vznesla požadavek o příspěvek na tisk a zhotovení tematických bannerů do místnosti pro malé včelaříky. Návrh na příspěvek byl 5.000,- Kč, s tím, že se bude podílet SVČ Domeček částí financí.
 • Výbor se usnesl na poskytnutí příspěvku pro včelařský kroužek 2.500,- Kč.

Body projednané na schůzi výboru byly jednohlasně odsouhlaseny.

Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se bude konat 03. 11. 2022 u Žlebků, v 17:00 h.

Dne 12.09.2022                                                        zapsal: Václav Tlapák

                                                                                                    jednatel

Zápis ze výborové schůze ZO ČSV Valmez č.5, ze dne 28. 07. 2022

Přítomni: Václav Tlapák, Jiří Mořkovský, Jiří Pitrun, Vojtěch Rušar, Irena Vaňková, Jiří Šťastný, Ota Cedrych, Lubomír Pivovarčík, Antonín Rechtorovič, Josef Žlebek, Jiří Rosa, Antonín Drda, Antonín Vala, Michal Lysák, Josef Valuch.

Nepřítomni: Marek Kostelný, Antonín Kučera, Miroslav Bartozel, Libor Valach, Radka Rakalová, Jiří Vaněk, Milan Horák, Vilém Pavlica.

Program:

 1. Kontrola úkolů ze zápisu výborové schůze č.4
 2. Medový den r. 2022
 3. Přednáškový den dne 10.9.2022
 4. Projednání objednávání léčiv – nedodán Gabon pro r. 2022
 5. Projednání investic z obcí poskytnutých příspěvků na činnost spolku
 6. Odevzdání hlášení a požadavku na D1
 7. Aktualizace společenských akcí na r. 2022

Ad. 2

Medový den ve Valašském Meziříčí se bude konat 9.9.2022 na náměstí paláce Žerotínů

– zajistit přednášejího z Čech Např. P. Gazda nebo p. Klíma, objednat dotaci ze svazu – Tlapák

 • Odhlasována částka 14000,-Kč na inzerci Medového dne v časopise včelařství v srpnovém čísle, přetisk v zářijovém čísle – jednomyslně
 • Komise pro hodnocení medu:

garant: p. Kostelný

Předseda Wojaczková

Členové: Vondráček, hosté z Daruvaru, Gomola, Drda

– balónky pro děti zajistí u UV ČSV p. Rosa a distribuci provede p. Žlebek a p. Matyščák

Ad. 3

 • Přednáškový den u příležitosti Medového dne se koná 10.9.2022, garantem je M. Lysák. S programem pomohou Drda, Rosa, popř. Tlapák, odhlasován účastnický poplatek ve výši 300,-Kč

Ad. 4

Ad. 5 – pro účelné využití investičních prostředků z podpory okolních obcí bylo schválen nákup kompresoru včetně aplikátoru z výroby Dol – ČSV. Dále budou fin. Zdroje použity na tematický zájezd, přednášky a další činnost spolku včelařů.

Ad. 6 – termín odevzdání hlášení počtu včelstev je od 1. 9. do 15. 9. 2022,

– termín odeslání požadavku na dotaci D1 je k 15.10.2022. Zda se nejedná o překlep zjistí na svazu Tlapák

Ad. 7 – 27. srpen – v 16 hod opékání špekáčků na Vrchovině u Žlebků

– 9. 9. 2022 Medový den ve Valašském Meziříčí, začátek v 9.00hod

– 10. 9. 2022 přednáškový den v sále paláce Žerotínů, začátek v 9.00hod

Body projednané na schůzi výboru byly jednohlasně odsouhlaseny.

Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se bude konat 8. 9. 2022 u Žlebků, v 17:00 h.

Dne 1.08.2022                                                        zapsal: Václav Tlapák

                                                                                                    jednatel

Zápis ze výborové schůze ZO ČSV Valmez č. 4, ze dne 30.6.2022

Přítomni: Lysák, Drda, Rosa, Horák, Mořkovský, Rykalová, Bartozel, Rušar, Pivovarčík, Šťastný, Rechtorovič, Cedrych, Pavlica, Valach, Kostelný, Žlebek, Marková

Nepřítomni: Vaňková, Valuch, Vala, Vaněk, Pitrun, Tlapák.

Program:

– Kontrola úkolů zápisu č.9/2021

– Léčivo Gabon, které bylo součástí objednávky nebylo Výskumným ústavem Dol dodáno do ZO Valasšké Meziříčí. Proto nebude včelařům předáno. Kdo bude chtít včelstvo přeléčit, si bude muset Gabon zajistit sám, nebo se domluvit s nákazovým referentem, jakou náhradu použít.

– V měsíci srpnu proběhne návštěva včelařského spolku v Čadci. Účastníky jsou zatím Otakar Cedrych a Vilém Pavlica. Pro návštěvu je potřeba 4 – 5 včelařů. Kdo má zájem se může přihlásit u předsedy spolku Michala Lysáka.

– 9.9. 2022 bud pořádán Medový den kdo bude chtít tento den využít pro prodej medu a dalších produktů je nutné toto oznámit svému důvěrníkovi, nebo vedení spolku. Kdo se bude chtít účastnit soutěže o nejlepší med si musí zažádat o sklenice na med, které se budou prodávat na opékání špekáčků v srpnu. Skleničky musí být jednotné pro všechny účastníky.

– 10. 9. 2022 se bude konat mezinárodní přednáškový den ke zdraví včel. Přednášející budou přítel Umeljič, přítel Mirjanić a přítel Danihlík.

Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se bude konat koncem července 2022 u Žlebků v 17 h. Budou se rezervovat stánky na Medový den, příprava na hlášení počtu včelstev k 15. 9. 2022 a další.

Dne 3.7.2022                                                          zapsal: Michal Lysák

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
Schůzi zahájil předseda p. Lysák v 9,15 hod přivítáním, představením hostů
Dále schůzi vedl jednatel p. Tlapák – přednesl zprávu jednatele – viz příloha tohoto zápisu
Nákazový referent p. Šťastný přednesl zprávu, v níž bylo uvedeno, že po dodání výsledků na rozbor varoa při prům. výskytu 3 roztočů je včelař povinen včely na jaře přeléčit nátěrem plodu M1. Při zájmu o jarní přeléčení včelstev při hodnotě menší než 3 roztoči, je možné zakoupit léčivo na vlastní náklady a včely si přeléčit. Seznámil přítomné s novým formulářem, který je třeba vyplnit pro potřeby SVS. Odkaz uveden na stránkách www.csvvalmez.cz.
Za Revizní komisi přednesl zprávu p. Kostelný – viz příloha tohoto zápisu.
Z KPK přednesl plán kulturních akcí v r. 2022 p. Žlebek:
– Zájezd k p. Plevovi do Potštejna, návštěva zámku Častolovice
– Ve spolupráci s ČZS Valašské Meziříčí výjezd do vinného sklepa a návštěva arboreta
– Škračení vajec na Ducha svatého
– Pouť na sv. Hostýn
– Dny města Valmez a Medový den
– Nově, zavedení tradice pečení selete
– Přeshraniční spolupráce podporovaná granty města Val.Mez.
Proběhlo poděkování p. Kučerovi za dlouholetou činnost, pro nepřítomnost dar bude předán na výborové schůzi.
p. Marková přednesla vizi fungování Včelařského kroužku mládeže.
Za město Valašské Meziříčí hovořila p. Wojaczková, podpora plánů ZO ČSV, zřízení městských včel, kroužku mladých včelařů – zázemí a prostředky na realizaci projektu, granty příhraniční spolupráce včelařských svazů Slovenska (Čadca) a Chorvatska (Daruvar).
O vstup do programu požádal p. Váhala, vzpomínkou na p. Vlčka, který skonal na konci r. 2021.
Učitel včelařství p. Gazda doplnil VČS o přednášku na téma Rajonizace včelstev.
Ve 12.30 proběhl slavnostní oběd
Po obědě přečetl předseda návrhové komise p. Rosa Usnesení – viz příloha tohoto zápisu, které bylo valnou hromadou jednomyslně schváleno.
VČS schůze ZO Valašské Meziříčí byla ukončena ve 14,30 po besedě navazující na přednášku p. Gazdy.
V Krhové, dne: 28.2.2022
Zapsal: Ing. Václav Tlapák, Ph.D., jednatel ZO ČSV

U S N E S E N Í
z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,

Účastníci výroční členské schůze vyslechli zprávu o činnosti organizace, pokladní zprávu, zprávu kontrolní a revizní komise a vystoupení členů a hostů. Po vyslechnutí zpráv a diskuse výroční členská schůze:

Schvaluje:

 • Program jednání VČS dle Pozvánky
 • Zprávu o činnosti ZO za volební období a za rok 2021/2022
 • Komisi: – mandátovou ve složení M. Kostelny, A. Drda, L. Valach, účast na schůzi členů<\li>
 • Návrhovou ve složeníJ. Rosa, ]. Mořkovský, R. Rykalová
 • Schválení a představení nových členů ZO ČSV
 • Zprávu o stavu pokladny a pohybu na účtu za rok 2022
 • Zprávu kontrolní a revizní komise
 • Bere na vědomí:
    1. Diskusní vystoupení členů a hostů na výroční členské schůzi

  Bere na vědomí:

    1. Diskusní vystoupení členů a hostů na výroční členské schůzi
   1. PaeDr. Yvony Wojáczkové
   2. Vladimíra Místeckého
   3. Karola Gomoly
   4. Antonína Vahaly
   5. Přednášku p. Gazdy – Racionalizace včelstev
   6. Ukládá výboru:
   7. Zapracovat závěry z diskuse do plánu činnosti ZO
   8. Zorganizovat zájezd pro členy ZO Valašské Meziříčí a jejich rodinné příslušníky
   9. Zorganizovat domácí přátelská setkání včelařů s oddechovým zaměřením
   10. Zorganizovat přednášky a kurzy pro včela ře í veřejnost zaměřené na tématiku včelaření a hospodaření s včelími produkty.
   11. Zorganizovat medový den na náměstí v rámci „dnů města“
   12. Zpracovat rozpočet ZO ČSV na rok 2021/2022 se zaměřením na obnovu majetku
   13. Podílet se na organizování včelařské poutí na Sv. Hostýně
   14. Založit a provozovat ve spolupráci s pí Markovou včelařský kroužek mládeže
   15. Uspořádat příští výroční členskou schůzi v Poličné
   16. Ve Valašském Meziříčí 27. února 2022.

    Zápis č.: 9
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 23. února 2022

    Přítomni: Rechtorovič, Cedrych, Rušar, Drda, Vala, Vaněk, Pavlica, Rosa, Šťastný, Kostelný, Valach, Vaňková, Lysák, Žlebek, Mořkovský, Rykalová, Kučera, Horák.

    Omluveni: Pivovarčík, Tlapák, Valuch, Pitrun.

    Program:
    1. Kontrola úkolů zápisu č. 8,
    2. Předání dotací 1.D důvěrníkům,
    3. Příprava na výroční členskou schůzi,
    4. Delegování Antonína Drdy do pořadatelské spolupráce na přípravě Včelařské pouti na Svatém Hostýně.

    Ad. 2
     Finanční prostředky dotací 1.D byly předány důvěrníkům, kteří je vyplatí jednotlivím včelařům. U výplaty dotací budou i vypořádány příspěvky členů ČSV.
    Ad. 3
     Při přípravě výroční členské schůze byly rozdány úkoly na zajištění občerstvení sálu a přednášejícího. Došlo k náhlé změně přednášejícího i tématu přednášky, protože přítel Sojka v daném termínu nemůže přijet. Podařilo se zajistit přednášku přítele Gazdy k racionalizaci včelařství.
    Ad. 4
     Přítel Antonín Drda byl jednohlasně delegován do pořadatelské skupiny k pořádání Včelařské pouti na Svatém Hostýně.

    Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se bude konat po upřesnění dle potřeby u Žlebků, v 17:00 h.

    Zapsal dne: 23. února 2022, Michal Lysák


    Zápis č.: 8
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 21. ledna 2022

    Přítomni: Rechtorovič, Cedrych, Rušar, Drda, Vala, Rosa, Pivovarčík, Šťastný, Valuch, Kostelný, Valach, Lysák, Žlebek, Mořkovský, Tlapák, Vaněk, Pavlica, Pitrun, Rykalová, Kučera, Bartozel

    Omluveni: Vaňková, Horák

    Program:
    – Kontrola úkolů zápisu č.7/2022
    – výzva pro L. Valacha a P. Martínka prostřednictvím důverníků, aby podali odvolání k žádosti o dotaci a dodali povinné hlášení počtu včelstev. Rovněž J. Čtvrtníček, aby uvedl do souladu správný počet v hlášení k 1.9.2021 a na dotaci.
    – pro výplatu dotace za r. 2021 bude použita hodnota 160kč/jedno zazimované včelstvo
    – je potřeba provézt aktualizaci WEBových stránek (úseky ZO, pozvánky a aktuality) – M. Lysák
    – členské příspěvky na r. 2022 byly uhrazeny hromadně z pokladny ČSV Valmez, zpět budou odečteny při vyplácení dotací D1. Finance na proplacení dotace D1 budou dle informace ÚV ČSV připsány na účet spolku ve 4. Kalendářním týdnu.
    – byla navržena, jednomyslně chválena a následně provedena výměna důvěrníka pana J. Kučery za M. Bartozela pro úsek Krhová I.
    – byl proveden výběr měli nákazovým referentem panem J. Šťastným, do konce ledna bude uzavřen výběr a vzorky odeslány k analýze!!
    – Výroční členská schůze se bude konat 27.2.2022 v KD Podlesí, presentace od 8.45, zahájení v 9,00 hod.
    – Důvěrníci si převezmou písemné pozvánky pro členy ZO ČSV Valmez ve svých úsecích s vratkou dotazníku na účast na VČS – na základě návrhu M. Kostelného
    – je potřeba zaslat pozvánky starostům spolupracujících obcí (starosty Krhové, Poličné, Jarcové, města VM, Gomolovi, ČSV Zašová, Valašské Bystřice, Lešná) – zajistí Lysák
    – jednotliví členové výboru si připraví Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a předsedy RK
    – Catering na VČS zajistí p. M. Kostelný v částce cca 150,- Kč – hradí ČSV Valmez, nápoje každý člen z vlastních zdrojů.
    – je třeba působit na nové členy tak, aby projevili zájem o činnost spolku a nebyly jen pasivními členy
    – léčivo pro jarní léčení dle informace nákazového referenta je dostatek, případní zájemce ať se ohlásí
    – každý včelař je povinnen si vézt záznamy ve včelařském deníku o provedném léčení včelstev, nebude se vytvářet další agenda, v případě kontroly úřadů doloží včelař tento záznam
    – převod včel paní M. Vlčkové po zemřelém manželovi – zajistí jednatel Tlapák
    – informace od SVS od MVDr. Šarlinové uloženy na Informace ke zdraví včel na WEBu, stručně s obsahem seznámil nákazový referent J. Šťastný.
    – návrh na organizaci zájezdu do Potštejna k p. Plevovi a na zámek Častolovice – zajistí J. Žlebek, u Plevy předjedná Tlapák
    – další zájezd do vinného sklepa – přidat se k akci zahrádkářů
    – plán akcí: tradičně škračení vajec, pečení špekáčků, nově: pečení divočáka – dodá Tlapák

    Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se bude konat 17. 2. 2022 u Žlebků v 17:00 h. Budou vyplaceny dotace 1.D, bude projednána příprava VČS, zejména počtu zúčastněných.

    Zapsal dne: 21. ledna 2022, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.


    Zápis č.: 7
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 8. listopadu 2021

    Přítomni: Rechtorovič, Cedrych, Rušar, Drda, Vala, Rosa, Pivovarčík, Šťastný, Valuch, Kostelný, Valach, Lysák, Žlebek, Mořkovský, Tlapák.

    Omluveni: Vaněk, Pavlica, Vaňková, Pitrun, Rykalová, Kučera, Horák.

    Program:
    1. Kontrola úkolů zápisu č. 6,
    2. Léčení včel,
    3. Termíny pro sběr a odevzdání měli,
    4. Úkoly pro příští období.

    Ad. 2
     Dohodnuty termíny léčení – Poličná, Juřinka, Val. Mez. II, Lhota u Choryně, Krhová, Jarcová, Brňov.
     Přítel Šťastný vydal důvěrníkům Varidol, nepřítomni si musí domluvit převzetí Varidolu individuálně.
     Pro letošní rok byly odsouhlaseny nové ceny léčitelům za léčení včel:
     – 20,- Kč za jedno včelstvo,
     – 25,- Kč za přistavení vozidla za stanoviště.
    Ad. 3
     Do 10. 12. 2021 dokončit léčení aerosolem,
     Do 15. 1. 2022 odebrat měl a vysušit,
     20. 1. 2022 na výborové schůzi bude odevzdána všechna měl.

    Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se bude konat 9. prosince 2021 u Žlebků, v 17:00 h.

    Zapsal dne: 8. listopadu 2021, Michal Lysák


    Zápis č.: 6
    z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 3. října 2021 v KD Hrachovec

    Program VČS:

    1. Zahájení v 9.00 hod
    2. Volba návrhové a mandátní komise
    3. Zpráva předsedy
    4. Zpráva jednatele, přijetí nových členů
    5. Volba předsedy nákazové komise a člena revizní komise – kooptace
    6. Zpráva pokladní a referentů:
     • nákazový refernt
     • referent kulturně-propagační
     • předsedy revizní komise
     • přednesení návrhu Usnesení
    7. Příspěvky hostů
     • SVS Vsetín
     • starostů pozvaných obcí
     • ostatní
    8. diskuse
    9. Schválení Usnesení
    10. slavnostní oběd

    Proběhla prezentace přítomných – dle presenční listiny
    Byly rozdány nové členské průkazy zatavené do folie
    Zahájení VČS provedl jednatel, byla provedena volba Návrhové a Mandátní komise – schváleno jednomyslně.
    Bylo provedeno sečtení přítomných a po 20 min byla schůze prohlášena za usnášeníschopnou.
    Následovala zpráva předsedy ZO ČSV

    • Dále zpráva jednatele – presentace přílohou tohoto zápisu
    • Zpráva nákazového referenta – nebyla v písemné podobě, jen ústně
    • Zpráva předsedy Revizní komise – viz příloha tohoto zápisu
    • Zpráva KPK – p. Žlebek
    • Příspěvek hostů – starosta R. Stržínek
    • Místostarostka Valmezu, p. Odstrčilová
    • Starosta obce Poličná, p. Místecký
    • Předseda ČSZ, člen ÚV ČZS p. Kotas
    • Veterinární správa p. Krbec
    • Zdravice včelařů Gomolových
    • Odborný komentář k problematice včelích nemocí p. Danihilík

    Po příspěvcích hostů byl přednesen předsedou Návrhové komise přednesen Návrh usnesení
    Schůze vyvrcholila diskuzí cca v 11.30 hod a schválením Usnesení VČS.
    Byla zakončena slavnostním obědem podávaným okolo 12 hod.

    Zapsal dne: 11. října 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.

    U S N E S E N Í:

    z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,
    konané dne 3. října 2021

    Účastníci výroční členské schůze vyslechli zprávu o činnosti organizace, zprávu o stavu pokladny a účetnictví, zprávu kontrolní a revizní komise a vystoupení členů a hostů. Na jejich základě výroční členská schůze:

    Schvaluje:

    1. Zprávu o činnosti organizace za volební období a za rok 2021
    2. Zprávu o stavu pokladny a pohybu na účtu za rok 2020/2021
    3. Zprávu kontrolní a revizní komise
    4. Schválení kooptace fce. Nákazového referenta a člena kontrolního výboru následovně: Jiří Šťastný – nákazový referent a Libor valach – člen Kontrolní a revizní komise

    Ukládá výboru:

     1. Zapracovat závěry z diskuse do plánu činnosti ZO
     2. Zorganizovat zájezd pro členy ZO Valašské Meziříčí a jejich rodinné příslušníky
     3. Zorganizovat tuzemské i přeshraniční přátelská setkání včelařů s oddechovým zaměřením
     4. Zorganizovat přednášky a kurzy pro včelaře i veřejnost zaměřené na tématiku včelaření a hospodaření s včelími produkty.
     5. Zorganizovat medový den na náměstí v rámci „dnů města“
     6. Zpracovat rozpočet ZO ČSV na rok 2021/2022 se zaměřením na obnovu majetku a s ohledem na měnící se dotační pravidla
     7. Podílet se na organizování včelařské pouti na Sv. Hostýně

    Ve Valašském Meziříčí 3. října 2021.


    Zápis č.: 6
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 22. září 2021

    Přítomni: Lysák, Tlapák, Drda, Rosa, Vala, Valuch, Pivovarčík, Mořkovský, Rušar, Kučera, Valach, Kostelný, Šťastný, Rykalová, Žlebek, Pitrun, Horák.

    Omluveni: Vaňková, Rectorovič, Vaňek, Pavlica, Cedrych,

    Program:
    – Kontrola úkolů zápisu č.5
    – připomínka jednatele na nedodržení odsouhlasených termínů odevzdávání Hlášení počtu včelstev a požadavků na vyplacení dotace 1.D. Je třeba, aby si účastníci schůzí pořizovali poznámky, popř. Četli zápisy ze schůze uložené na webu včelařů.
    – Výroční členská schůze se bude konat 3. 10. 2021 v KD Hrachovec, presentace bude probíhat od 8.45 hod., zahájení v 9,00 hod.
    – Důvěrníci si převzali písemné pozvánky pro členy ZO ČSV Valmez ve svých úsecích
    – je potřeba zaslat pozvánky starostům spolupracujících obcí – zajistí Lysák
    – jednotliví členové výboru si připraví Zprávy předsedy, jednatele, předsedy RK
    – Schválit kooptaci nákazového referenta a člena RK
    – Pozvat hosty: starosty Krhové, Poličné, Jarcové, města VM, Gomolovi, ČSV Zašová, ČSV Valašské Bystřice, ČSV Lešná.
    – p. Danihlík potvrdil účast v 10,00 hod a včelařský příspěvek.
    – Členské průkazy zatavit do folií – zajistí Josef Žlebek
    Katering na VČS zajistí p. A. Drda v částce do 170,- Kč – hradí ČSV Valmez, nápoje každý člen z vlastních zdrojů.
    – proběhlo poděkování účastníkům Medového dne za reprezentaci spolku a zajištění této akce.
    – je třeba působit na nové členy tak, aby projevili zájem o činnost spolku a nebyly jen pasivními členy
    – p. Lysák informoval o rozhodnutí města umístit „střešní včelstva” na MěÚ na Zašovské ul. Péči bude obstarávat externí včelař.
    – léčivo pro podzimní léčení dle informace jednatele z OO Vsetín dosud nedorazilo, nákazový referent bude včas informován
    – v souvislosti s dodržovním termínů jednatel připomněl dodržení termínů pro odběr zimní měli a včasné odevzdání k dalšímu zpracování

    Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se bude konat koncem října 2021 u Žlebků, termín bude upřesněn.

    Zapsal dne: 22. září 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.


    Zápis č.: 5.
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 29. srpna 2021

    Přítomni: L. Pivovarčík, V. Pavlica, J. Šťastný, J. Kučera, A. Vala, A. Drda, J. Mořkovský, J. Rosa, M. Lysák, V. Tlapák, M. Kostelný.

    Omluveni: O. Cedrych, I. Vaňková, A. Rechtorovič, L. Valach, J. Žlebek.
    Nepřítomni: J. Valuch, J. Pitrun, J. Vaněk, V. Rušar, M. Horák, R. Rykalová.

    Program:
    Kontrola úkolů:
    1. Příprava medového dne 10.9.2021
    2. Přeshraniční spolupráce s včelaři HR – Daruvar – splněno
    3. příprava odevzdání dokumentů Hlášení počtu včelstev k 1.9.2021 a dotace D1
    4. podána nabídka na dodání historických úlů pro projekt Včelařství na Valašsku při Muzeu Jihovýchodní Moravy

    – Medový den se bude konat 10.9.2021 v areálu zámku Žerotínů kvůli rekonstrukci náměstí ve Valmezu. Hlavní organizátor je jmenován Michal Lysák. Předsedou komise pro hodnocení medu a přípravou byl zvolen pan Kostelný.
    Stánky zajištěny dle požadavků z minulé schůze.
    p. Tlapák stánky ruší (2x), rovněž účastníci z Valašské Bystřice
    Z účasti se omlouvají zahraniční účastníci z Chorvatska z důvodu nákazy Covid-19.

    – do soutěže o Nejlepší med budou zařazeny pouze medy v jednotných skleničkách. Katergorie medu budou: – květový
    – medovicový
    – pastovaný
    Ve veřejné soutěži bude pouze kategorie Nejchutnější med

    – je nezbytné provézt hlášení počtu včelstev do 15.9.2021 do Hradišťska, popř. odevzdat formuláře jednateli do 10.9.2021
    – vyplněné formuláře na dotaci D1 odevzdat nejpozději k 16.9.2021 u Žlebků

    – Vyhlášení OP MVP v lokalitách Straník, Hostašovice, Jasenice a Perná – sledovat vývoj situace z přesahu nákazy z oblasti Nový Jičín
    – příprava VČS pro r. 2021 v termínech 3.10. nebo 17.10.2021 dle volného KD v Hrachovci:
    Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a předsedy RK
    Schválit kooptaci nákazového referenta a člena RK
    Pozvat hosty: starosty Krhové, Poličné, Jarcové, města VM, Gomolovi, ČSV Zašová, Valašské Bystřice, Lešná. Požádat p. Danihilíka o včelařský příspěvek.
    Členské průkazy zatavit do folií, zatavovačka od p. Lysáka – zajistí Josef Žlebek
    Katering na VČS zajistí p. A. Drda v částce do 170,- Kč – hradí ČSV Valmez, nápoje každý člen z vlastních zdrojů. Pokračování přípravy VČS dne 16.9.2021.

    Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se koná 16.9.2021 u Žlebků

    Zapsal dne: 13. září 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.


    Zápis č.: 4.
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 15. července 2021

    Přítomni: L. Pivovarčík, J. Šťastný, J. Pitrun, A. Vala, A. Rechtorovič, A. Drda, J. Mořkovský, J. Rosa, M. Lysák, R. Rykalová, J. Žlebek, V. Tlapák, M. Kostelný, L. Valach.

    Omluveni: O. Cedrych, V. Pavlica.
    Nepřítomni: J. Valuch, J. Vaněk, J. Kučera, V. Rušar, M. Horák, I. Vaňková.

    Program:
    Kontrola úkolů:
    1. Přeshraniční spolupráce s včelaři SK Čadca – splněno
    2. Přeshraniční spolupráce s včelaři HR – Daruvar – splněno
    3. zájezd včelařů ve spolupráci se zahrádkáři, ČSČK a důchodci do Bludova – splněno
    – aktualizace Veterinárního zákona ve vztahu k přesunu včelstev a kočování – beze změn
    – výplata dotací – dokončeno a uzavřeno
    – anketa na elektronický časopis Včelařství – zůstane i nadále v papírové podobě do schránek členů
    – plán akcí pro nejbližší období:
    – opékání špekáčků 28.8.2021 v 16 hod, v tomtéž termínu projednání organizace Medového dne a příprava členské schůze
    – objednané éléčivo dodáno a nákazovým referentem rozdistribuováno na jednotlivé včelaře. Zbývá provézt úhrady za odebrané léčivo – nejpozději do 28.8.2021 a uhradit na OO ČSV Vsetín – co nejdříve.
    – s p. Nejedlým, Hrádky, dojednat realizaci vyvíječe aerosolu s následující úhradou z poskytnutých příspěvků od obcí – zajistí M. Lysák
    – Vyhlášení OP MVP v lokalitách Straník, Hostašovice a Jasenice – sledovat vývoj situace
    – podat nabídku na dodání historických úlů pro projekt Včelařství na Valašsku při Muzeu Jihovýchodní Moravy – zajistí V. Tlapák
    – plán akcí bude realizovanán v souladu s vládním nařízením k aktuální situaci COVID-19 a případných mutací
    – Medový den se bude konat 10.9.2021 v areálu zámku Žerotínů kvůli rekonstrukci náměstí ve Valmezu
    Požadavky na počet stánků:
    Rosa
    Drdová
    Žlebková
    Rechtorovič 2x
    Váhalovi
    Vala 2x
    Lešňanka
    Srkalovi
    Gomolovi
    Zarádkáři
    Reklamní stánek

    Pozvat včelaře z Valašské Bystřice
    Oslovit Chorvaty pro účast na soutěži o nejlepší med a pro presentaci jejich výrobků
    – optimalizovat termín odevzdávání měli po podzimním léčení nejpozději do 10. 2.
    2022
    – příprava Výroční členské schůze pro r. 2021 v termínu 3.10. nebo 17.10.2021 dle volného KD v Hrachovci:
    Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a předsedy RK
    Schválit kooptaci nákazového referenta a člena RK
    Pozvat hosty: starosty Krhové, Poličné, Jarcové, města VM, Gomolovi, ČSV Zašová, Valašské Bystřice, Lešná. Požádat p. Danihilíka o včelařský příspěvek.
    Členské průkazy zatavit do folií, zatavovačka od p. Lysáka – zajistí Josef Žlebek
    Katering na VČS zajistí p. A. Drda v částce do 170,- Kč – hradí ČSV Valmez, nápoje každý člen z vlastních zdrojů
    – hlášení počtu včelstev do Hradišťska k 1.9.2021 – buď nahlásí včelař individuálně nebo spolu s žádostí o dotaci D1 odevzdá jednateli do 5.9.2021.
    – jakoukoliv změnu v údajích včelaře hlásit okamžitě jednateli kdykoliv v průběhu roku
    – připravit diplomy na Medový den – zajistí p. Tlapák u Jana Kučery
    – věcné ceny pro vítěze na Medový den zajistí p. J. Rosa
    – 5.8.2021 se koná den Mikroregionu
    – 18.8.2021 se koná zájezd na Slovensko – Velké Uherce a jednodenní presentací.

    Příští schůze výboru ZO ČSV Valmez se koná 28.8.2021

    Zapsal dne: 15. července 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.


    Zápis č.: 3/2021
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 18. dubna 2021

    Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vaněk, Vala, Valach, Mořkovský, Cedrych, Kučera, Šťastný, Pivovarčík, Pitrun, Rechtorovič, Horák.

    Omluveni: Pavlica, Rykalová, Valuch, Kostelný.

    Program:
    1) Kontrola úkolů z předešlé schůze
    2) S ohledem na aktuální nákazovou situaci Corona viru ve společnosti, nejsou plánovány výhledově žádné akce, výroční členská schůze je odložena na neurčito.
    3) Veterina oznámila, že se zatím neschválila novela veterinárního zákona, která měla zrušit povinnost prokázání veterinárního potvrzení o zdraví včel při přesunu mezi kraji. Očekávaný termín novelizace byl teď dubnu,.. Tzn., že Veterina bude I nadále vystavovat veterinární osvědčení pro přesun včel mimo území našeho kraje, dokud nebude platit novela zákona. Výbor doporučuje I nadále sledovat nově vzniklé včelíny a včelnice na území ZO s tlakem na jejich majitele začelnit se do svazu včelařů a koordinovaně léčit. Formulář “Čestné prohlášení” k přesunu včelstev je uložen ke stažení na našich web stránkách.
    4) Dotace D1 byly dnešním dnem předány důvěrníkům k vyplacení členům. Termín k ukončení výplat byl stanoven nejpozději do 26.4.2021, kdy budou podepsané všechny tři seznamy a vráceny předsedovi panu Lysákovi na MěÚ Valmez, Zašovská ul.. Na jedno včelstvo vychází dotace 158,-Kč.
    5) oprava a seřízení kompresorů bylo provedeno ve firmě pana Novotného na Hrádkách. Uživateli byly vyzvednuty a překontrolovány. Tím jsou připraveny na sezonu 2021.
    6) na webovém portálu www.vcelarstvi.cz je nově zaveden odběr novinek ve včelařství, kdo se zaregistruje, tomu budou informace pravidelně na e-mail zasílány.
    7) Nákazový referent p. Šťastný informoval, že objednal léčiva dle požadavku jednotlivých včelařů.
    8) Michal Lysák prezentoval dotazník “Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev 2020/21” na území České republiky, který je pod záštitou projektu COLOSS, jehož součástí je i tvorba map vývoje nákazy varoá na našem území. V rámci projektu si včelaři mohou prohlédnout mapy zavčelení, přednášky monitoring úspěšnosti zimování včel a další. Více informací je zveřejněno stránkách ZO včelařů Valašské Meziříčí v záložce “Informace ke zdraví včel”.
    9) v časopise včelařství probíhá anketa na e-časopis včelařství. Bude zřízen jen v případě dostatečného zájmu ze strany členů.
    10) Přítel Jiří Rosa prezentoval projekt Včelařský chodníček, který je pod záštitou Muzea ve Vsetíně a je součástí rekonstrukce kostelíka Svaté trojice. Budou v rámci projektu instalovány informační tabule s tématikou zaměřenou na včelařství a historické úly.
    11) U pana Drdy je možné zakoupit volné mezistěny na rámkovou míru 39 x 24 za cenu 350,-Kč/kg.
    12) Příští schůze se bude konat 20. 5. 2021 v 17:00 h v restauraci U Žlebků.

    Zapsal dne: 18. dubna 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.


    Zápis č.: 2/2021
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 7. března 2021

    Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vaněk, Vala, Valach, Mořkovský, Cedrych, Kučera, Šťastný, Pivovarčík.

    Omluveni: Pavlica, Valuch, Pitrun, Rechtorovič, Rykalová, Kostelný, Horák.

    Program:
    1) Kontrola úkolů z předešlé schůze.
    2) S ohledem na aktuální nákazovou situaci Corona viru ve společnosti, nejsou plánovány výhledově žádné akce, výroční členská schůze je odložena na neurčito.
    3) Veterina oznámila nepochopitelné rozvolnění opatření k zamezení šíření nákaz u včel, přesun včelstev možný do 10 km bez povolení, rovněž tak i přesun mezi okresy je volný. Výbor odsouhlasil i nadále sledovat nově vzniklé včelíny na území ZO s tlakem na jejich majitele začlenit se do svazu včelařů a koordinovaně léčit. Formulář “Čestné prohlášení” k přesunu za včelstvy mimo okres je uložen ke stažení na našich web stránkách.
    4) Úhrada členských příspěvků byla včas a řádně uhrazena z pokladny ZO. Po vyúčtování dotací budou finance vráceny zpět.
    5) Dotace D1 byly na účet ZO již doručeny, po zpracovvání budou předány důvěrníkům k vyplacení členům na příští schůzi. U tří členů byly dotace kráceny z důvodu rozdílného počtu zazimovaných včelstev a nahlášených k dotaci. Členům byla tato skutečnost oznámena s instrukcemi, jak případně podat odvolání, nejpozději však do 5.3.2021.
    6) Výbor ZO požádal o finanční příspěvek okolní obce na opravu a pořízení nových kompresorů. Obec Krhová přispěla – 15000,- Kč, obec Poličná – 10000,- Kč a obec Jarcová 500,- Kč. Příspěvky byly schváleny a připsány na účet ZO.
    7) Nákazový referent p. Šťastný informoval o výsledcích rozborů na roztoče varoá a mor včelího plodu po dvou letech od nákazy. Mor již nebyl prokázán, seznam výsledků je přílohou tohoto zápisu a original uložen u jednatele, členové budou seznámeni o výsledku u svých včelstev prostřednictvím důvěrníků. Dále upozornil na možnost objednání léčiva nejpozději do 10.3. za nižší poplatek v rámci objednání léčiva M1 k jarnímu nátěru plodu, které je potřeba provézt co nejdříve! Ceník léčiv uveden v časopise Včelařství.
    8) Dosud byl dodán k opravě pouze kompresor od J. Šťastného. Kompresor u M. Lysáka je dle sdělení již servisován, rovněž tak i kompresor v péči p. Barocha není třeba servisovat. Zbývá tedy dodat kompresor v péči p. Konvičného z Malé Bystřice.
    9) Příští schůze se bude konat 15.4.2021 v 17 hod u Žlebků. Programem bude výplata dotací za r. 2020.

    Zapsal dne: 7. března 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.


    Zápis č.: 1/2021.
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 30. ledna 2021

    Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Rykalová, Žlebek, Pivovarčík, Rušar, Vaněk, Vala, Valach, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný, Kučera, Pitrun, Rechtorovič, Šťastný

    Omluveni: Valuch,Horák.

    Program:
    1) Kontrola úkolů z předešlé schůze

    2) Předání vzorků měli k vyšetření na roztoče Varoa Destructor p. Šťastnému za jednotlivé okruhy dle důvěrníků. Ve čtyřech katastrech se bude provádět i kontrolní vyšetření na mor včelího plodu a to ve Mštěnovicích, Bynině, Velké Lhotě a Krhové.

    3) plánování včelařských akcí z důvodu obecné zdravotní situace je pozastaveno do odvolání mimořádné nákazové situace obyvatelstva. S ohledem na vyvoj obecné zdravotní situace je Výroční členská schůze odložena na neurčito.

    4) na základě požadavku ústředí ČSV Praha je potřeba uhradit členské příspěvky dříve než budou vyútovány dotace D1. Za naši ZO budou členské příspěvky uhrazeny hromadně z pokladny ZO ČSV Valmez. Po vyúčtování dotací budou uvolněné finanční prostředky vyúčtovány členům proti obdrženým dotacím D1 a vráceny zpět do pokladny.

    5) Z důvodu mimořádné zdravotní situace obyvatelstva budou dotace D1 vyplaceny do konce března 2021 (Informace ČSV, z.s., Křemencova 8, Praha 1 – vyřizuje paní Hladíková)

    6) Solidární sbírka na postižené zemětřesením v Chorvatsku vynesla částku 22.200,-Kč za naši ZO. Tato částka byla předána Městu Valašské Meziříčí, které ji prostřednictvím Regionální agentury převede bankovním převodem Zástupci čechů žijících v Chorvatsku k rozdělení potřebným.

    7) Na základě požadavků byly provedeny změny v členské základně:

    – P. Stančík – zrušeno členství, nevčelaří
    – P. Vaňková – upraveny stanoviště
    – P. Drdová – zrušeno členství
    – P. Drda – snížen počet včelstev na 10 ks
    – Jan Pitrun – zrušeno členství, časopis již nebude chodit
    – P. Jurečka – zaveden do CISu jako nový člen
    – P. Grygařík – zrušeno členství
    – Zdeněk Vinklárek – zrušit členství (nejde zrušit, je veden jako člen ústředního ČSV)

    8) Po ukončení fumigace budou veškeré kompresory v užívání ČSV Valmez bez vyjímky předány panu Nejedlému do Hrádek na posezonní údržbu a servis, spolu s popisem případných závad a nedostatků Termín: leden 2021. Ze strany praktiků byla doporučena dodatečná montáž odkalovače na kompresory. Dosud nebyly kompresory soustředěny u jednatele k provedení posezonní opravy – dodat co nejdříve, kromě kompresoru svěřeného panu Špetíkovi (nyní u předsedy Lysáka), tento kompresor je již po celkové opravě z r. 2020!

    9) Obce Krhová, Poličná a Jarcová byly požádány o finanční příspěvek na opravu a pořízení kompresorů na r. 2021

    10) Příští schůze se bude konat 25.2.2021 v 17 hod u Žlebků, programem je hlavně rozbor výsledků na roztoče a přijetí technických a ozdravných opatření.

    Zapsal dne: 30. ledna 2021, Ing. Václav Tlapák, Ph.D.


    Zápis č.: 10.
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 10. prosince 2020

    Přítomni: Lysák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vala, Mořkovský, Cedrych, Kučera, Pitrun, Pavlica, Rykalová, Vaňková, Tlapák, Šťastný, Horák, Kostelný, Pivovarčík, Valach

    Omluveni: Vaněk, Rechtorovič, Valuch

    Program:
    1) Kontrola úkolů z předešlé schůze
    2) Informace nákazového referenta p. Šťastného k proběhlému léčení fumigací Varidolem, zbývá doléčit ještě 2 obvody, v nichž bylo loéčení posunuto kvůli nepříznivému počasí
    – Z 21 krabiček je potřeba vrátit zbývající pásky k p. Šťastnému
    – Na případné jarní léčení zbylo 6 lahviček.
    – Zbývající léčivo Varidol vrátit panu Šťastnému

    3) plánování včelařských akcí z důvodu obecné zdravotní situace pozastaveno, pouze akce pořádané přes město Valašské Meziříčí jsou v plánu na příští rok, zejména příhraniční setkání v Čadci, v Chorvatsku, apod..
    4) s ohledem na vyvoj obecné zdravotní situace je možné předpokládat odložení Výroční členské schůze na pozdější datum
    5) sběr měli by měl být proveden od období cca 20.12. do 20.1.2021 na podložkách v podmetu tak, aby ji včelaři stačili vysušit, sesypat do kelímků a připravenu na rozbory donést na schůzi výboru prostřednictvím svých důvěrníků dne 28.1.2021. Metodika sběru: na každé stanoviště stačí jeden kelímek, max. však z 25 včelstev do jednoho kelímku. Kdo bude mít zájem vyšetřit i na mor, musí tuto informaci označit na kelímku a počítat s částkou za úhradu za provedené vyšetření.
    6) Připomínka předsedy k funkčnosti webových stránek – je třeba je používat a seznamovat se průběžně s jejich obsahem
    7) Výborem bylo odhlasována částka 20,-Kč za vyšetření vzorku měli na roztoče varroa pro nečelny ČSV, které spolu se vzorky včelařů – členů, bude odevzdán k vyšetření.
    8) Po ukončení fumigace budou veškeré kompresory v užívání ČSV Valmez bez vyjímky předány panu Nejedlému do Hrádek na posezonní údržbu a servis, spolu s popisem případných závad a nedostatků Termín: leden 2021. Ze strany praktiků byla doporučena dodatečná montáž odkalovače na kompresory.
    9) Příští schůze se bude konat 28.1.2021 v 17 hod u Žlebků

    Zapsal dne: 20. prosince 2020, jednatel Václav Tlapák


    Zápis č.: 9
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 13. listopadu 2020

    Přítomni: Lysák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Kučera, Pitrun, Pavlica, Rykalová, Vaňková, Kovář, Pivovarčík, Kovář, Valach

    Omluveni: Tlapák, Šťastný, Horák, Kostelný, Rechtorovič Valuch

    Program:
    Program:
    1. Zahájení
    2. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru
    3. Informace předsedy o přeshraniční spolupráci s včelaři z Čadce
    4. Podzimní léčení včelstev proti Varoáze
    5. Rozdělení léčiva a stanovení termínů fumigace
    6. Diskuse a ukončení

    Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl předseda Lysák, seznámil přítomné s programem výborové schůze, zhodnotil úkoly z minulé schůze.
    Ad2) Na pozici člena kontrolní komise byl kooptován výborem nový člen p. Libor Valach, který ve funkci nahradil p. Jiřího Šťastného, který se stal nákazovým referentem.
    Ad3) Předseda p. Lysák informoval o účasti 8-mi členů ČSV na přátelské návštěvě v Čadci. Podzimní termín byl zrušen, kvůli vládním opatřením v rámci nemoci COVID – 19.
    Nové termíny byly navrženy na únor a přelom května a června. Podrobnosti budou známy po novém roce.
    Ad4) Léčení včelstev fumigací:
    – Byly dohodnuty termíny provedení fumigace u včel v jednotlivých úsecích.
    – Rozdělení úseků podle jednotlivých léčitelů:

      1. p. Baroch
       • Hrachovec – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Jiří Pitrun
       • Bynina – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Josef Valuch
       • Mšťenovice – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Josef Valuch
       • VM I – termín 22. 11. 2020 důvěrník – Jiří Rosa
       • VM III – termín 17. 11. 2020 důvěrník – Vilém Pavlica
      2. p. Kovář
       • Jarcová – termín 5. 12. 2020 důvěrník – Jiří Vaněk
       • Podlesí – termín 5. 12. 2020 důvěrník – Milan Horák
      3. p. Lysák
       • Poličná – termín 28. 11. 2020 důvěrník – Jiří Mořkovský
       • Lhota – termín 29. 11. 2020 důvěrník – Vojtěch Rušar
       • Juřinka – termín 29. 11. 2020 důvěrník – Antonín Vala
       • VM II – termín 5. 12. 2020 důvěrník – Otakar Cedrych
       • Brňov – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Lubomír Pivovarčík
       • Velká Lhota – termín 6. 12. 2020 důvěrník – Lubomír Pivovarčík
      4. p. Rechtorovič
       • Krhová – termín 24. 11. 2020 důvěrník – Antonín Rechtorovič
      5. p. Nejedlý
       • Krhová I – termín 3. 12. 2020 důvěrník – Jan Kučera
      6. pí. Vaňková
       • Malá Bystřice – termín průběžně důvěrní – Irena Vaňková
      7. p. Šťastný
       • Branky – termín průběžně důvěrník – Jiří Šťastný
      8. p. Drda
       • Štěpánov – termín průběžně důvěrník – Antonín Drda

    Ad5) Nákazový referent p. Šťastný prostřednictvím p. Rosy rozdal lahvičky s léčivem na podzimní léčení aerosolem jednotlivým důvěrníkům.
    Ad6) Požadavek výboru ke včelařům je, aby si před léčením upravili přístupové cesty k úlům, aby podzimní léčení proběhlo plynule a mohly se kompresory dostat lépe do blízkosti úlů.

    Schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena ve 17 hod 30 min.

    Další termín výborové schůze je stanoven na 10. 12. 2020 v 17,00 hod. u Žlebků.

    Zapsal dne: 13. listopadu 2020, předseda Michal Lysák


    Zápis č.: 8/2020
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 8. října 2020

    Přítomni: Lysák, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Kostelný, Kučera, Pitrun, Rykalová, Šťastný, Horák, Kovář, Pivovarčík, Rechtorovič

    Omluveni: Vaňková, Pavlica, Valuch

    Program:
    Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze, zhodnotil úkoly z minulé schůze.

    Ad2) Na pozici nákazového referenta byl kooptován nový člen výboru p. Jiří Šťastný. Převzal od J. Rosy, který dočasně tuto funkci pokrýval. Provedl revizi stavu léčiv na období podzim 2020, úhrady a rozdělil Varidolu mezi důvěrníky pro jejich jednotlivé včelaře dle úseků a celkového počtu nahlášených včelstev k 1.9.2020.

    Ad3) jednatel informoval o další nabídce vyvíječů aerosolu a kompresoru dostupném na trhu. Úkol sehnat vhodný lehký typ kompresoru stále trvá – nejpozději do členské schůze v únoru r. 2021. Budeme jednat s panem Nejedlým z Hrádek o vývoji a výrobě vhodného lehkého kompresoru k léčení. Do výroční členské schůze je potřeba zjistit možnost nákupu 5-ti ks nových zařízení lehčího typu.

    Ad4) předseda p. Lysák informoval o účasti 8-mi členů ČSV na přátelské návštěvě v Čadci. Zájemci o zájezd jsou již nahlášeni. Z důvodu aktuální zdravotní situace bude akce zřejmě přeložena na jaro 2021. Prozatím termín domluven na 6.-8.11.2020.

    Ad5) Podzimní léčení včelstev:

    – výborová scchůze doporučila provézt 1. Léčení varidolem okolo 15.10. za podmínek denních teplot nad 10st. C a včelstev bez plodu. 2. Léčení provézt následovně ke konci října nejpozději do 14 dní po prvním léčení.

    – Zbývá dořešit, kdo bude provádět podzmní fumigaci. Do příští schůze dne 12.11. si důvěrníci za jednotlivé úseky stanoví jmenovitě osoby zodpovědné za provedení tohoto léčení.

    – Léčivo pro nečlena bude zpoplatněno částkou 20,-Kč/včelstvo.

    – V letošním roce dosáhl počet včelstev v ZO Valmez 1800ks. Nečlenové žádají o dotaci na svazu.

    Nákazový referent p. Šťastný zopakoval podmínky léčení včelstev, 3 kapky na pásek/nádstavek a počty lahviček na podzimní léčení aerosolem. Schůze schválila doobjednání chybějícího léčiva u okresního nákazového referenta p. Hajdy přiobjednat v celkovém počtu 30 ks lahviček. Objedná p. Tlapák přes CIS.

    Ad6) V diskusi bylo poukázáno na nabídku soukromé pojišťovny (F. Neubauer). Stanovisko výborové schůze je, že komerční nabídky tohoto typu budou zpoplatněny pro účel prezentace našim šlenům a pro umístění na našich vebových stránkách. Schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena ve 20 hod.

    Další termín výborové schůze je stanoven na 12.11.2020 v 17,00 hod. u Žlebků.

    Zapsal dne: 8. října 2020, jednatel Václav Tlapák


    Zápis č.: 7/2020
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 17. září 2020

    Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Valuch, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný, Kučera, Pitrun, Rykalová, Šťastný, Horák, Kovář, Pivovarčík

    Omluveni: Rechtorovič

    Program:
    1. Zahájení
    2. Kooptace nákazového referenta p. Šťastného Jiřího
    3. Informace jednatele o vyvíječích aerosolu a kompresorů na trhu
    4. Přeshraniční spolupráce s včelaři z Čadce
    5. Okresní konference ČSV ve Vsetíně dne 20.9.2020
    6. Hlášení počtu včelstev a dotace D1
    7. Pozvánka na Svatováclavské slavnosti
    8. Diskuse a ukončení
    Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze, zhodnotil úkoly z minulé schůze a účast a průběh Medového dne ve VM.
    Ad2) Na pozici nákazového referenta byl kooptován nový člen výboru p. Jiří Šťastný. Převzal od J. Rosy, který dočasně tuto funkci pokrýval. Provede revizi stavu léčiv na období podzim 2020, úhrady a rozdělení Varidolu mezi členy dle počtu nahlášených včelstev k 1.9.2020, popř. včas doobjedná chybějící léčivo.
    Ad3) jednatel informoval o vyvíječích aerosolu a kompresoru dostupném na trhu. Úkol sehnat vhodný lehký typ kompresoru stále trvá – nejpozději do členské schůze v únoru r. 2021.
    Do členské schůze je potřeba zjistit možnost nákupu 5-ti ks nových zařízení lehčího typu.
    Ad4) předseda p. Lysák informoval o možnosti účasti cca 8-mi členů ČSV na přátelské návštěvě v Čadci. Případní zájemci nechť se hlásí do příští výborové schůze prostřednictvím svých důvěrníků. Z důvodu aktuální zdravotní situace bude akce přeložena zřejmě na jaro 2021.
    Ad5) Termín konání okresní konference byl z jara 2020 z důvodu aktuální zdravotní situace přeložen na 20.9.2020, oznámeno krátce před konáním konference dne 15.9.2020. Z tohoto důvodu se část delegátů nemohla zúčastnit, proto byli na výborové schůzi delgováni noví zástupci – náhradníci. Celkem 8 osob: p. Drda, Lysák, Rosa, Kučera, Rykalová, Šťastný, Žlebek a p. Cedrych, z řad členů ČSV Valmez. Bylo požádáno o aktualizaci kontaktů v registru OO ČSV Valmez na: csvvalmez@seznam.cz a www.csvvalmez.cz.
    Ad6) na dnešní výborové schůzi byly předány veškeré žádosti, včetně hlášení počtu včelstev a statistiky výnosu produktů za r. 2020 k požadavku na dotaci D1 k odeslání. Jednatel rovněž připomněl dodržení řádného termínu léčení, krmení včelstev a podzimné péče o včelstva tak, aby se minimalizovaly loupeže, výskyt Varoázy a následné úbytky včelstev.
    Ad7) na Svatováclavských slavnostech bude ČSV Valmez reprezentovat pan Pavlica

    Ad8) schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena v 18.20 hod.

    Další termín výborové schůze je stanoven na 8.10.2020 v 18,00 hod. u Žlebků.

    Zapsal dne: 17. září 2020, jednatel V. Tlapák


    Zápis č.: 6/2020
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 31. srpna 2020

    Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Žlebek, Valuch, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný, Kučera, Pitrun,

    Omluveni: Rykalová, Šťastný, Horák, Kovář, Pivovarčík, Rechtorovič

    Program:
    1. Zahájení
    2. Abdikace nákazového referenta p. Kováře
    3. Technický stav vyvíječů aerosolu pro podzimní léčení
    4. Projednání zabezpečení organizace Medový den spolupořádaný Městem Valašské Meziříčí a ZO ČSV Valašské Meziříčí s plánem konání dne 11.9.2020
    5. Přeshraniční spolupráce s včelaři z Čadce
    6. Hlášení počtu včelstev a dotace D1
    7. Pozvánka na Svatohubertskou pouť
    8. Diskuse a ukončení s návazností na akci Opékání špekáčků

    Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze

    Ad2) Ze zdravotních důvodů požádal o ukončení funkce p. Kovář. Je třeba kooptovat nového člena výboru na tuto pozici. Byl osloven p. Šťastný. Z důvodu absence na dnešní výborové schůzi nebylo možné návrh projednat. Jako náhradník byl osloven p. Rosa, který by tuto funkci dočasně vykonával do příští členské schůze. Úkol zůstává do příští schůze.

    Ad3) Byla provedena inventura Aerosolových vyvíječů včetně kompresorů.
    Uživatelé, jimž jsou vyvíječe s kompresory svěřeny: p. Špetlík, p. Šťastný, p. Drda, p. Vaňková, a p. Baroch, byli osloveni a požádáni o provedení technické údržby u p. Nejedlého na Hrádkách tak, aby byly přístroje funkční a technicky připraveny na nadcházející sezonu léčení. K úhradě bude využita dotace. Do členské schůze je potřeba zjistit možnost nákupu 5-ti ks nových zařízení lehčího typu.

    Ad4) předseda p. Lysák informoval o akci Medový den, s termínem konání 11.9.2020. Ze strany důvěrníků byla potvrzena aktivní účast některých členů na organizace medového dnu. P. Kostelný potvrdil svou účast a zastřešení soutěže O nejlepší med. Komise hodnocení medu bude ve složení: předseda p. Kostelný, členové: Gomola, Wojaczková, Tlapák, Lysák, Žlebek. Je potřeba vytisknout Diplomy – návrh p. Kučera, tisk p. Lysák. Poháry zajistí p. Rosa. Živý úl a komentáře budou obsluhovat p. Rosa a p. Pavlica.
    Časový harmonogram medového dnu: 9 – 11 hod dětská část, odpolední od 15 hod pak pro veřejnost, zejména pro dospělé.. Sklenky na med do soutěže stojí 2 ks / 12,-Kč. Jsou k dispozici u jednatele p. Tlapáka, Luční 658, Krhová a v den soutěže u p. Kostelného. Med do soutěže je třeba odevzdat nejpozději v den konání do 9,00 hod u p. Kostelného. Součástí Medového dne bude i přednáška na téma Med, jeho tvorba a složení, která se bude fázově konat v obřadní síni MěÚ v 11,00 hod a ve 14,00hod.
    Upřesnění počtu stánků je ze strany zájemců – včelařů 18 stánků.
    Jmenovitě: Drda, Rechtorovič, J. Machýček, E. Váhalová, pekárna Lešňanka, Gomelovi, Horák, nafukování balonků Matyščák, Mohelník, Dvorský, Val. Bystřice po jednom stánku,
    Rosa a Vala po dvou stáncích + 3 stánky jako rezerva.
    Na případný prodej medu byla doporučena min. cena ve výši 180,-Kč za 1kg medu.

    Ad5) Počátkem měsíce listopadu je umožněno 8-mi členům ČSV účast na návštěvě v Čadci. Případní zájemci nechť se hlásí do příští výborové schůze prostřednictvím svých důvěrníků.

    Ad6) Do termínu 15.9.2020 (příští schůze) je potřeba odevzdat Hlášení počtu včelstev a podklady na dotaci D1. Hlášení provede buď každý sám přímo přes webové rozhranní, nebo formou papírového formuláře, který bude spolu s žádostí o dotaci D1 odevzdán na další výborové schůzi. Kdo nenahlásí počet včelstev, má se za to, že žádné nevlastní a tedy neobdrží žádnou dotaci.

    Ad7) Paní Gomolová zaslala včelařům Valmez pozvání na náhradní mši na Sv. Hostýně u příležitosti konání mše sv. Huberta. Výborem byla odsouhlasena individuální návštěva dle možností a uvážení každého jednotlivce bez oficiální účasti včelařů a oficiálního obědu.

    Ad8) schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena v 18.20 hod. Navazovala akci opékání špekáčků u Žlebků.

    Další termín výborové schůze je stanoven na 16.9.2020 v 18,00 hod.

    Zapsal dne: 31. srpna 2020, jednatel, V. Tlapák


    Zápis č.: 5/2020
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    Konané dne: 10. července 2020

    Přítomni: Lysák, Drda, Rosa, Vala, Rušar, Mořkovský, Kostelný, Horák, Kučera, Vaňková, Rykalová, Kovář, Cedrych, Žlebek, Pitrun, Šťastný, Rušar.

    Omluveni: Rechtorovič, Pivovarčík, Tlapák, Pavlica, Vaněk.

    Program:
    – Na schůzi bylo rozdáno důvěrníkům léčivo, Formidolové desky a Gabon. Cena Gabonu je pro včelaře 10,- Kč / ks a Formidolové desky 20,- Kč / ks.

    – Byla podána informace, že na stránkách ZO CSV Valašské Meziříčí byla přidána stránka s formuláři ke stažení. Obsahuje přihlášky nových členů a hlášení počtu včelstev s umístěním včelstev. Byla tam také vytvořena jednoduchá kalkulačka, kde si mohou nově příchozí spočítat výši příspěvku, který je nutno zaplatit. Také bylo zřízeno diskuzní fórum, kde mohou účastníci sdělit své dojmy i postřehy ostatním. Tady by výbor uvítal aktivitu členů, pro efektvnější komunikaci mezi včelaři.

    Zapsal dne: 10. července 2020, Michal Lysák    Zápis č. 4/2020
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    konané dne 29. května 2020

    Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Kovář, Žlebek, Pivovarčík, Valuch, Rušar, Vaněk, Vala, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný, Kučera, Pitrun, Rechtorovič

    Omluveni: Rykalová, Šťastný, Horák

    Program:
    1. Zahájení
    2. Předání výsledků sčítání včelstev k 1.5.2020 – dodatky
    3. Informace k plánu akcí na nejbližší období r. 2020 s ohledem k pandemii Corona viru Covid 19
    4. Projednání zabezpečení organizace Medový den spolupořádaný Městem Valašské Meziříčí a ZO ČSV Valašské Meziříčí s plánem konání dne 11.9.2020
    5. Informace o historii včelařských domén ve Valmezu
    6. Diskuse a ukončení

    Ad 1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze

    Ad2) někteří důvěrníci předali zbývající seznamy po provedení jarního sčítání včelstev k 1.5.2020. Termín odevzdání vyplněných formulářů zpět jednateli byl stanoven na 24.4.2020. Jednatel poukázal na to, že je potřeba dané termíny pro příště dodržovat.

    Ad3) Bylo navrženo a jednomyslně odsouhlaseno konání akce „Škračení vajec“ na sobotu 6.6.2020 s místem konání „U Žlebků“. Každý účastník přinese nejméně 3 vejce. Špek, cibuli, pažitku a chléb zajistí Josef Žlebek – účet předá pokladní k proplacení.

    Ad4) předseda p. Lysák informoval o plánu akcí na r. 2020. Potvrdil, že akce Včelařská Pouť ke katedrále v Bystřici pod Hostýnem byla v původně plánovaném termínu zrušena bez náhrady. Zejména byla projednána akce Medový den, s termínem konání 11.9.2020. Ze strany důvěrníků byla potvrzena aktivní účast některých členů na organizace medového dnu. Jednatel prověří možnost získání Balonplynu k plnění nafukovacích balonků pro děti.
    Časový harmonogram medového dnu: 9 – 11 hod dětská část, odpolední od 15 hod pak pro veřejnost, zejména pro dospělé.
    Požadavek ze strany zájemců – včelařů je na 18 stánků.
    Jmenovitě: Drda, Rechtorovič, J. Machýček, E. Váhalová, pekárna Lešňanka, Gomelovi, Horák, nafukování balonků Matyščák, Mohelník, Dvorský, Val. Bystřice po jednom stánku,
    Rosa a Vala po dvou stáncích + 3 stánky jako rezerva.

    Ad5) p. Lysák informoval o původu vzniku domény p. Mohelníka, čímž byla vyslovena i omluva k panu Mohelníkovi za křivé nařknutí z podjaté registrace vůči včelařům Valmez.

    Ad6) schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena v 19.00 hod.

    Zapsal dne 6.6.2020, jednatel, V. Tlapák


    Zápis č. 3/2020
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí
    konané dne 16. dubna 2020

    Přítomni: Lysák, Vaňková, Tlapák, Drda, Rosa, Rykalová, Kovář, Žlebek, Pivovarčík, Valuch, Rušar, Vaněk, Vala, Horák, Mořkovský, Cedrych, Pavlica, Kostelný

    Omluveni: Kučera, Pitrun, Rechtorovič, Šťastný

    Program:
    1. Zahájení
    2. Předání výsledků jarního přeléčení
    3. Informace a předání seznamů jednotlivým důvěrníkům k jarnímu sčítání včelstev k 1.5.2020
    4. Informace k plánu akcí na r. 2020 s ohledem k pandemii Corona viru Covid 19
    5. Projednání zabezpečení organizace Medový den spolupořádaný Městem Valašské Meziříčí a ZO ČSV Valašské Meziříčí dne 9.9.2020
    6. Provedení aktualizace kontaktů na jednotlivé členy ČSV Valmez (telefony a e-mailové adresy)
    7. Informace k aktualizaci webového portálu ČSV Valmez
    8. Ukončení

    Ad1) Zahájení a přivítání přítomných provedl jednatel p., Tlapák, seznámil přítomné s programem výborové schůze
    Ad2) přítomní důvěrníci jednotlivých úseků předali nákazovému referentovi p. Kovářovi protokoly o provedení jarního přeléčení včelstev organizovaných na základě výsledků laboratorních vyšetření SVS na výskyt Varoázy z ledna 2020.
    Ad3) důvěrníkům jednotlivých úseků byly předány seznamy na provedení jarního sčítání včelstev k 1.5.2020. Termín odevzdání vyplněných formulářů zpět jednateli byl stanoven na 24.4.2020
    Ad5) předseda p. Lysák informoval o plánu akcí na r. 2020 včetně zahraničních spřátelených návštěv s ohledem k pandemii viru Covid 19. Akce Včelařská Pouť ke katedrále v Bystřici pod Hostýnem je v původně plánovaném termínu zrušena. Zejména byla projednána akce Medový den, s termínem konání 9.9.2020. Byl vznesen požadavek na zjištění, kdo z členů ČSV Valmez bude ochoten se aktivně organizace medového dnu zúčastnit a rovněž tak se i případně presentovat svými výrobky na stáncích – termín k přihlášení byl stanoven na 18.5.2020, kdy důvěrníci předají seznam zájemců předsedovi p. Lysákovi. S plánem akcí se bude pracovat tak, jako by se měly uskutečnit, jejich realizace bude přizpůsobena aktuální nákazové situaci a vládním nařízení pro Covid 19.
    Ad6) současně s evidencí počtu přezimovaných včelstev bude provedena aktualizace telefonních kontaktů na jednotlivé členy včetně e-mailového kontaktu.
    Ad7) p. Lysák informoval o nutnosti změny webové presentace včelařů Valašského Meziříčí. Byl projednán návrh znění webového portálu v podobě www.csvvalmez.cz. Návrh byl jednohlasně výborovou schůzí schválen, doménu p. Lysák bezodkladně zaregistruje. Původní webové stránky budou průběžně aktualizovány a postupně plněny jak archivními fotografiemi a zápisy, tak také aktuálními informacemi pro členy. Pan Kučera bude v součinnosti a poskytne přístupové údaje ke stávající webové presentaci.
    Ad8) schůze byla po krátké předmětné diskusi ukončena v 19.15 hod.

    Zapsal dne 17.4.2020, jednatel, V. Tlapák


    Z á p i s  č.2/2020
    z výborové schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,
    konané dne 2. března 2020
    Přítomni: L. Pivovarčík, J. Pitrun, J. Vaněk, A. Vala, J. Kučera, A. Rechtorovič, V. Rušar, A. Váhala, M. Horák, J. Mořkovský, J. Rosa, A. Drda, O. Cedrych, J. Kovář, M. Lysák, R. Rykalová, J. Žlebek.
    Omluveni: J. Šťastný, J. Valuch, I. Vaňková, V. Pavlica, V. Tlapák, M. Kostelný
    Program:
    1. Opravné jarní léčení včelstev
    2. Změny na webových stránkách ZO
    3. Sloučení úseků
    4. Organizační záležitosti

    Ad. 1 – Podle výsledků vyšetření veterinární laboratoří má 24 včelařů výskyt více než 3 roztoče na jedno včelstvo. Je nařízeno opravné jarní léčení. Proběhne nátěrem plodu roztokem M-1 a následnou fumigací. Př. Kovář rozdělil přítomným důvěrníkům M-1, Varidol a pásky. Léčení si nevyzvedli: I. Vaňková, V. Pavlica, J. Šťastný. Vyzvednou si je u př. Kováře po předchozí domluvě (tel. 604 401 471).
    Př. M. Lysák doplnil protokoly SVS s vyšetřením o videoprezentaci o výskytu varroázy u nás a celostátně.
    Ad. 2 – Po posouzení problémů s udržováním a vedením stávajících webových stránek naší ZO a nabídkou alternativních řešení rozhodl výbor hlasováním a) zakoupit doménu a za b) inovovat stávající stránky.
    Ad. 3 – Po předchozí diskusi výbor hlasováním rozhodl o sloučení úseku Bynina a Mštěnovice. Důvěrníkem pro tento úsek je Josef Valuch.
    Ad. 4 – Podána informace o jednání s p. Bilkem, včelařem a poslancem chorvatského parlamentu. Na naše pozvání se letošní hostýnské pouti zúčastní 4 chorvatští včelaři (etničtí Češi).
    – Včelařský zájezd se uskuteční 27. června k panu Pavlu Košecovi do Neplachovic. Přihlášky přijímají J. Žlebek, M. Lysák, A. Drda, J. Rosa. Cena za účastníka je 400 Kč.
    – Každý včelař si podle své potřeby může prostřednictvím důvěrníků objednat léky z produkce VÚ včelařského. Termín objednávky je do 31. 3. 2020. Léčiva navíc se objednávat nebudou.
    Zapsal: Jiří Rosa


    Z á p i s
    z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,
    která se konala 23. února 2020 v KD Hrachovec

    Přítomni: dle prezenční listiny

    Program:
    1. Zahájení
    2. Volba pracovních komisí – mandátové, návrhové, volební
    3. Zpráva o činnosti ZO ČSV
    4. Zpráva o hospodaření ZO a zpráva kontrolní a revizní komise
    5. Volba členů výboru a důvěrníků
    6. Volba revizní komise
    7. Volba delegátů na okresní konferenci
    8. Vyznamenání Vzorný včelař
    9. Diskuse
    10. Usnesení a závěr

    1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda Antonín Drda. Přivítal všechny přítomné členy i hosty. Přivítal také nové členy, kteří v posledních roce vstoupili do řad ZO a vyzval je, aby si přišli vyzvednout svůj členský průkaz. Poděkoval za dlouholetou práci důvěrníkům, kteří už na svou funkci nekandidují (Josef Novák, Vlastimil Sláma a Jiří Vlček).
    2. Poté se ujal slova jednatel Jiří Rosa. Projednal a nechal schválit jednací řád výroční schůze a také pracovní komise. Do mandátové komise byli zvoleni O. Cedrych, V. Sláma a J. Vaněk. V návrhové komisi budou pracovat M. Lysák, J. Kovář a I. Vaňková. Ve volební komisi budou J.Rosa, O. Matyšťák a J. Novák.
    3. Zprávu o činnosti základní organizace za rok 2019 přednesl jednatel Jiří Rosa. Zpráva byla připravena formou prezentace. Přítomní si připomenuli usnesení z výroční členské schůze 2019 a poté plnění jednotlivých bodů tohoto usnesení. V podstatě všechny úkoly, které byly na minulé výročce přijaty, byly splněny.
    4. Zprávu o hospodaření základní organizace a revizní zprávu přednesl předseda kontrolní a revizní komise Jan Kučera. Zpráva obsahovala příjmy a výdaje organizace a konstatovala, že hospodaření je v pořádku a v naprostém souladu s předpisy.
    5. Volby řídil předseda volební komise Jiří Rosa. Volby byly přímé, jak si schválili přítomní. Do nového výboru byli zvoleni: Michal Lysák, Irena Vaňková, Václav Tlapák, Josef Kovář, Radka Rykalová a Josef Žlebek. Stávající důvěrníci byli do svých funkcí opět zvoleni, novým důvěrníkem bude Jiří Rosa. Volební protokol je součástí tohoto zápisu.
    6. Do revizní komise byli zvoleni: Marek Kostelný, Jan Kučera a Jiří Šťastný
    7. Jako delegáti na okresní konferenci byli zvoleni: Antonín Drda, Jiří Rosa, Michal Lysák, Irena Vaňková, Václav Tlapák, Josef Kovář, Jiří Pitrun, Radka Rykalová, Marek Kostelný. Do příštího předsednictva OO ČSV byli navrženi Michal Lysák a Václav Tlapák.
    8. Předseda OO ČSV Vlastimil Martinek předal vyznamenání Vzorný včelař přítelkyni Ireně Vaňkové. Vyznamenání bylo uděleno na návrh základní organizace za dlouholetou dobrou práci.

    9. Diskuse
    • Václav Tlapák se ve svém vystoupení vrátil k loňskému zájezdu ke zpracovateli vosku panu Balaštíkovi. Se svými přáteli mu poslali svůj vosk a s jeho zpracováním byli velmi spokojeni.
    • Ondřej Bartoněk upozornil, že ve Vsetíně je nový zpracovatel vosku pan Zádrapa, který také pracuje velmi kvalitně a je to k němu blíž, než do Mutěnic.
    • Jaroslav Kneisel poděkoval končícímu výboru za jeho práci, kterou pro organizaci vykonal
    • Karol Gomola pozdravil přítomné od včelařů z Bystřice pod Hostýnem. Informoval o tom, že se jejich organizace rozdělila a vznikla nová ZO Chvalčov. Hovořil o boji s varroázou, o tom, že je nutné hlídat stav roztočů a nespoléhat se jenom na zprávu z veteriny. Mluvil o stavu okolní přírody a o tom, že je nutné sázet nektarodárné rostliny.
    • Předseda OO ČSV Vlastimil Martinek pozdravil přítomné jménem okresní organizace a poděkoval Antonínu Drdovi a Jiřímu Rosovi za jejich dlouholetou práci pro okresní organizaci. Poté hovořil o krajských dotacích a jejich vyúčtování. Připomenul statistiku počtu včelařů od roku 1990. Hovořil také o hospodaření v lese a o nutnosti nechat růst kvetoucí rostliny. Řekl, že základem našeho včelaření jsou malovčelaři.
    • Václav Srkala hovořil o vlastních zkušenostech s varroázou včel a také s virovými onemocněními, které s tím souvisí.
    • Jaroslava Gomolová pozvala všechny včelaře na 18. ročník včelařské pouti, která se bude konat 16. – 17. května na Sv. Hostýně.
    • Josef Žlebek oznámil termín a trasu včelařského zájezdu, který se bude konat 27. června. Bližší informace budou uvedeny na včelařských stránkách.
    • Michal Lysák oznámil členům, jak si nový výbor rozdělil funkce: předseda Michal Lysák, místopředsedkyně Irena Vaňková, jednatel Václav Tlapák, pokladní Radka Rykalová, nákazový referent Josef Kovář a osvětový referent Josef Žlebek.
    • Václav Tlapák poděkoval za důvěru, kterou zvolením do výboru dostali.
    10. Předseda návrhové komise seznámil přítomné s návrhem usnesení. Usnesení bylo
    schváleno bez připomínek. Poté byla výroční členská schůze ukončena.

    Zapsal: Jiří Rosa

    U S N E S E N Í

    z výroční členské schůze ZO ČSV Valašské Meziříčí,
    konané dne 23. února 2020

    Účastníci výroční členské schůze vyslechli zprávu o činnosti organizace, pokladní zprávu, zprávu kontrolní a revizní komise a vystoupení členů a hostů. Na jejich základě výroční členská schůze:

    Schvaluje:
    1. Zprávu o činnosti organizace za volební období a za rok 2019
    2. Zprávu o stavu pokladny a pohybu na účtu za rok 2019
    3. Zprávu kontrolní a revizní komise

    4. Zvolení nového výboru ve složení: Michal Lysák, Irena Vaňková, Václav Tlapák, Radka Rykalová , Josef Kovář, Josef Žlebek, jako statutární orgán. Ostatní členy výboru jako zástupce jednotlivých úseků ve složení: Lubomír Pivovarčík, Josef Valuch, Jiří Pitrun, Jiří Vaněk, Antonín Vala, Antonín Rechtorovič, Vojtěch Rušar, Antonín Váhala, Milan Horák, Jiří Mořkovský, Jiří Rosa, Antonín Drda, Otakar Cedrych, Vilém Pavlica

    5. Kontrolní a revizní komise bude pracovat ve složení Jan Kučera, Marek Kostelný a Jiří Šťastný. Okresní konference se zúčastní delegace ve složení Antonín Drda, Jiří Rosa, Irena Vaňková, Michal Lysák, Václav Tlapák, Josef Kovář, Marek Kostelný, Jiří Pitrun, Radka Rykalová. Do OO ČSV schvaluje kandidáty MichalA Lysáka a Václava Tlapáka.

    Bere na vědomí:
    Diskusní vystoupení členů a hostů na výroční členské schůzi

    Ukládá výboru:
    1. Zapracovat závěry z diskuse do plánu činnosti ZO
    2. Zorganizovat zájezd pro členy ZO Valašské Meziříčí a jejich rodinné příslušníky
    3. Zorganizovat dvě přátelská setkání včelařů s oddechovým zaměřením
    4. Zorganizovat přednášky a kurzy pro včelaře i veřejnost zaměřené na tématiku včelaření a hospodaření s včelími produkty.
    5. Zorganizovat medový den na náměstí v rámci „dnů města“
    6. Zpracovat rozpočet ZO ČSV na rok 2020 s ohledem na měnící se dotační pravidla
    7. Podílet se na organizování včelařské pouti na Sv. Hostýně

    Ve Valašském Meziříčí 23. února 2020.